Systemy EAM

System EAM (z ang. Enterprise Assets Management) to system do zarządzania majątkiem firmy, dzięki któremu możemy kontrolować wszelkie koszty związane z utrzymaniem przedsiębiorstwa. Celem takiego systemu jest optymalizacja wydatków na naprawy, remonty oraz eksploatację całej infrastruktury technicznej przedsiębiorstwa. Posiadanie systemu do zarządzania majątkiem trwałym pozwala zwiększyć efektywność posiadanych zasobów.

Systemy EAM

Obszary funkcjonalne systemu EAM

Standardowa konfiguracja systemu EAM obejmuje większość obszarów funkcjonalnych i procesów stosowanych w zarządzaniu operacyjnym utrzymania budynków, hal produkcyjnych, urządzeń i systemów w wymaganej sprawności technicznej zgodnie z najlepszymi praktykami. Oto kilka obszarów podstawowych w pełni obsługiwanych przez system:

Tutaj skupia się wiedza i główna wartość biznesowa całego rozwiązania EAM. Dane bieżące o awariach, zakresach prac konserwacyjnych i remontowych, zużyciu komponentów i energii i w rezultacie o poniesionych kosztach przypisywane są do poszczególnych obiektów i na tej podstawie kierownictwo przedsiębiorstwa może podejmować uzasadnione faktami decyzje dotyczące majątku.

Ten obszar jest najbardziej typowym zastosowaniem systemu HxGN EAM, który stanowi źródło informacji o zdarzeniach wymagających planowych lub awaryjnych działań służb utrzymania.
Z danych operacyjnych budowana jest historia eksploatacyjna obiektów oraz podejmowane są odpowiednie decyzje biznesowe. Przykładowe funkcje tego obszaru to:

 • zgłaszanie uszkodzeń wymagających interwencji serwisu lub służb utrzymania ruchu;
 • tworzenie, planowanie, budżetowanie i realizacja zleceń pracy według w pełni definiowalnego procesu oraz procedury zatwierdzania;
 • kalkulowanie wszelkich zasobów niezbędnych do realizacji zakresów prac;
 • uwzględnianie niezbędnych zezwoleń, kwalifikacji, dokumentacji oraz standardów;
 • planowanie i harmonogramowanie wykorzystania własnych pracowników służb utrzymania ruchu;
 • raportowanie postępu prac oraz pobrań i zużycia materiałów;
 • klasyfikowanie objawów, uszkodzeń, ich przyczyn oraz podejmowanych działań dla potrzeb statystyk niezawodności oraz analizy RCM;
 • precyzyjna kontrola kosztów zleceń i odnoszenie ich na odpowiednie obiekty.

Planowane i uruchamiane zlecenia pracy w większości przypadków wymagają dostarczenia odpowiednich materiałów technicznych, części zamiennych lub wymiany uszkodzonych podzespołów obiektu. HxGN EAM obsługuje pełen proces informacyjny – od identyfikacji potrzeb materiałowych, poprzez zapotrzebowanie, rezerwacje, ewentualnie zakup, aż do wykorzystania dostarczonego materiału w konkretnej czynności zlecenia. W szczególności system oferuje takie funkcje, jak:

 • zgłaszanie zapotrzebowania materiałowego bezpośrednio z zestawienia materiałów dla zlecenia;
 • pełna obsługa gospodarki magazynowej zawierająca wycenę i analizę zapasów, podział na partie dostaw, rezerwacje materiałów, automatyczne odnawianie zapasu, typowe transakcje materiałowe oraz powiązanie z zakupami;
 • zamawianie materiałów na podstawie zapotrzebowania.

Procesy zakupów materiałów i usług mogą być wywoływane potrzebami wynikającymi ze zleceń pracy lub realizowane niezależnie od planowanych zleceń. HxGN EAM oferuje wszelkie funkcje niezbędne do sprawnego i efektywnego prowadzenia zakupów bieżących i okresowych na podstawie umów długookresowych lub jednorazowych zamówień. System umożliwia:

 • definiowanie umów długoterminowych z dostawcami;
 • zamówienia jednorazowe i stałe na materiały i usługi;
 • rejestrację faktur od dostawców oraz eksport danych do systemu finansowo-księgowego.

Nowoczesny system klasy EAM powinien zapewniać podejście pro-aktywne do zarządzania majątkiem technicznym i wspierać działania zapobiegające powstawaniu uszkodzeń i przestojów.
HxGN EAM dostarcza odpowiednią funkcjonalność dla działań zapobiegawczych, a w szczególności:

 • definiowanie zleceń cyklicznych obejmujących zakresy przeglądów technicznych, np. miesięcznych, półrocznych, rocznych, a także przeglądów przeprowadzanych na podstawie wskazań liczników czasu, przebiegu w km lub innych wielkości eksploatacyjnych;
 • elastyczne planowanie i harmonogramowanie zleceń cyklicznych;
 • graficzną wizualizację prognozy prac cyklicznych z wyprzedzeniem do 12 miesięcy zapewniającą łatwą koordynację i modyfikację terminów;
 • graficzną wizualizację obciążenia zasobów z możliwością optymalizacji terminów przeglądów według tego kryterium.

Moduł Budżet wspomaga opracowanie wielopoziomowego budżetu, a następnie gromadzenie, monitorowanie, nadzór oraz analizę danych o poniesionych wydatkach związanych z utrzymaniem majątku trwałego. Możliwe jest definiowanie pozycji budżetowych dla stanowisk i rodzajów kosztów, centrów kosztowych i kont zgodnie z zasadami rozliczania kosztów przyjętymi w danym przedsiębiorstwie oraz celami jego działania. Zautomatyzowane zbieranie informacji o kosztach rzeczywistych wraz z elastycznymi narzędziami do ich scalania i raportowania pozwala na wielopłaszczyznowe, przekrojowe analizy kosztów.

HxGN EAM jest potężnym systemem, który przy odpowiednim skonfigurowaniu może dostarczyć rozwiązanie klasy EAM odpowiednie dla dowolnego typu organizacji w każdej branży. System jest przygotowany do obsługi każdego przedsiębiorstwa – od kilkuosobowej spółki, do dużych organizacji posiadających wiele spółek, oddziałów i siedzib w skali globalnej.

Korzyści z wdrożenia systemu EAM

Systemy EAM
Korzyści płynące z wdrożenia systemu EAM

   Poznaj oprogramowanie EAM naszej firmy: HxGN EAM