Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Nasz autorski system klasy CMMS – ZMT (Zarządzanie Majątkiem Trwałym) zaprojektowaliśmy od podstaw wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas dziesiątek zrealizowanych wdrożeń. Mieliśmy na celu stworzenie przede wszystkim prostego i intuicyjnego narzędzia, które usprawni oraz wesprze codzienną pracę służb utrzymania ruchu.

ZMT umożliwia gromadzenie i analizowanie niezbędnych danych o bieżącym stanie urządzeń, budynków, instalacji, zasobach magazynowych, koniecznych pracach remontowych, zgłaszanych awariach i usterkach, kosztach zakupów, czy też planowanych działaniach serwisowych.

 • Obiekty techniczne w ZMT są powiązane ze strukturą organizacyjną przedsiębiorstwa. Wszelkie dane przypisane do obiektów podrzędnych są konsolidowane i widoczne w obiektach nadrzędnych.
 • Wszystkie wykonane zlecenia pracy są powiązane z obiektem.
 • Analiza historii zdarzeń awaryjnych z dowolnego poziomu struktury obiektów. Wyszukiwanie danych według np. kodów uszkodzeń lub przyczyn awarii.
 • Listy części zamiennych dopisane do obiektów oraz ich komponentów składowych.
 • Możliwość powiązania licznika i rejestrowania danych pomiarowych określających stan techniczny.
 • Dołączenie dokumentacji dowolnego formatu – w tym możliwość przeglądania rysunków CAD.
 • Ewidencja warunków gwarancji urządzenia oraz kontrola terminów.
 • Planowanie oraz ewidencja przeglądów technicznych obiektu.
 • Rejestrowanie oraz procesowanie wniosków i zaleceń poprzeglądowych.
 • Ewidencja wszystkich materiałów oraz części zamiennych użytych w obiekcie.
 • Monitorowanie wymagań technicznych, warunków bezpieczeństwa, badań i zezwoleń związanych z danym obiektem.
 • Automatyczne obliczanie i raportowanie wskaźników MTBF, MTTR oraz innych skonfigurowanych miar efektywności majątku.
 • Opcja monitorowania i analizowania zużycia energii dla obiektu.
 • Prosty i intuicyjny moduł do rejestrowania zdarzeń np. dla pracowników produkcji.
 • Zgłaszający może na bieżąco śledzić status zgłoszenia.
 • Zgłaszający otrzyma powiadomienie o przyjęciu zgłoszenia do realizacji lub o odrzuceniu wraz z informacją o powodzie.
 • System powiadamia pracowników Utrzymania Ruchu o zarejestrowaniu zdarzenia.
 • Powiadomienia dostosowane do potrzeb Klienta – mail, sms, aplikacja mobilna.
 • Integracja z modułem Andon – wyświetlanie informacji np. na ekranie telewizora.
 • Zlecenie pracy jest podstawową jednostką operacyjną systemu klasy CMMS/EAM.
 • Każde zlecenie pracy zawiera min. informacje o miejscu prac, kto je wykonał i w jakim czasie, użytych materiałach do realizacji, poniesionych kosztach.
 • Możliwość wielostopniowego zatwierdzania zlecenia przed skierowaniem do realizacji.
 • Typy zleceń pracy mogą być edytowane przez administratora systemu.
 • Opcja analizy RCM dla zleceń awaryjnych z informacją zawierającą klasyfikację uszkodzeń, przyczyn oraz zaplanowanie działań zapobiegawczych.
 • Przebieg zlecenia oparty jest na zmianach statusów oraz workflow dostosowanym do potrzeb przedsiębiorstwa.
 • Możliwość powiązanie zlecenia z jednym lub wieloma obiektami technicznymi.
 • Tworzenie zapotrzebowania materiałowego z poziomu zlecenia na podstawie informacji o stanie magazynowym części.
 • Funkcja rezerwacji materiałów na magazynie dla zlecenia.
 • Pobieranie materiałów bezpośrednio z poziomu zlecenia.
 • Zatwierdzanie wykonanych prac oraz rozliczenie wykonawców, usług zewnętrznych.
 • Koszty zlecenia powiązane z obiektem mogą być eksportowane do systemu księgowego Klienta.
 • Zlecenie może być utworzone ręcznie lub wygenerowane automatycznie na podstawie zgłoszenia, harmonogramu, zakresu postojowego lub zadania projektu.
 • W przypadku zleceń przeglądowych, system wyświetli listę czynności do wykonania.
 • Przypisanie zasobów do poszczególnych czynności w podziale na brygady, specjalizacje.
 • Warunki wykonania prac – zezwolenia, uprawnienia, procedury, warunki bezpieczeństwa.
 • Definiowanie zakresów rutynowych przeglądów generowanych zgodnie z ustalonym kalendarzem, licznikiem lub wartością pomiaru.
 • Funkcja grupowania przeglądów – zastępowanie przeglądów pokrywających się pod względem zakresu i terminu wystąpienia.
 • Prace mogą być harmonogramowane wg pracowników własnych oraz wykonawców zewnętrznych.
 • Ręczne lub automatyczne generowanie zleceń PM.
 • Graficzny harmonogram prognozowanych zleceń przeglądowych.
 • Planowanie potrzeb materiałowych i wykonawczych na podstawie harmonogramu.
 • Definiowanie tras przeglądowych obejmujących wiele obiektów w różnych lokalizacjach.
 • Uwzględnianie ryzyka przy określaniu zakresów i częstotliwości przeglądów. W przypadku wykrycia ryzyka uszkodzenia, system sugeruje zwiększenie częstotliwości przeglądów.
 • Zgłoszenia dla prac korekcyjnych wystawiane są bezpośrednio na podstawie stanu technicznego po przeprowadzonym przeglądzie.
 • Rejestrowanie i archiwizowanie danych diagnostycznych, typu: wibracje, termografia, analiza uzwojeń silnika.
 • Projekt postojowy jest podzielony na zadania i zakresy prac z informacją o planowanych zasobach – materiałami, sprzętem i robocizną według specjalności.
 • Zdefiniowane zakresy prac dla wystawionych zleceń są monitorowane aż do całkowitego zakończenia.
 • Wszystkie zadania postojowe – od zgłoszenia zapotrzebowania do wykonania są obsługiwane jako proces systemu.
 • System powiadamia o zagrożeniu terminów na podstawie danych o postępie prac.
 • Harmonogram postoju może być eksportowany do MS Project lub Primavera oraz do pliku MS Excel.
 • Zapotrzebowania na materiały zadań postojowych są wystawiane i monitorowane aż do wykorzystania materiałów w ramach prac.
 • Wszystkie koszty zleceń postojowych są oceniane i zatwierdzane względem budżetów zadań.
 • System generuje dokumenty odbiorowe dla wykonawców prac.
 • Rozpisanie zadań projektu na zakresy, dla których uruchamiane są zlecenia.
 • Przypisanie zasobów do zleceń projektu.
 • Kontrola zleceń względem budżetu projektu.
 • Możliwość eksportu harmonogramu projektu z zewnętrznymi narzędziami typu MS Project lub Primavera oraz do pliku MS Excel.
 • Bieżąca kontrola postępu prac oraz identyfikacja zagrożeń terminów projektu.
 • Pełna obsługa magazynów, zapasów oraz transakcji materiałowych.
 • Wszystkie zapasy materiałów technicznych i eksploatacyjnych obsługiwane w systemie ERP są monitorowane online w CMMS.
 • Jeżeli gospodarka materiałowa jest prowadzona w systemie ERP realizacja zapotrzebowania materiałowego jest monitorowana w CMMS.
 • Transakcje materiałowe są realizowane w CMMS i powiązane następnie do odpowiednich pozycji zestawień materiałowych zleceń. Kontrolowane jest faktyczne zużycie materiałów w stosunku do zaplanowanego.
 • Obsługa pobrań do magazynków podręcznych lub na osobiste karty pobrań.
 • Baza dostawców i wykonawców zintegrowana z systemem ERP zawierająca cenniki, historię współpracy oraz oceny jakości dostaw i usług.
 • Realizacja zapotrzebowania na materiały i usługi wystawianego dla zleceń, postojów i projektów.
 • Ewidencja zapytań ofertowych oraz wybór ofert.
 • Tworzenie zamówień stałych lub jednorazowych.
 • Obsługa umów długoterminowych i jednorazowych.
 • Rejestracja oraz opisywanie faktur zakupu.
 • Weryfikacja faktur wykonawców na podstawie protokołów odbioru prac.
 • Ewidencja dostaw na podstawie zamówień.
 • Możliwość zintegrowania wykonawców i firm serwisowych online do systemu.
 • Ewidencja i kontrola wykonania umów z wykonawcami remontów oraz dostawcami usług serwisowych na poziomie dostawcy, umowy, zamówienia, zlecenia i czynności zlecenia.
 • Każde zamówienie do umowy z wykonawcą usług jest wycenione i może obejmować jedno lub wiele zleceń.
 • Jeżeli zakres zlecenia objęty jest warunkami gwarancji CMMS wystawia dokument reklamacji.
 • System monitoruje oraz raportuje terminy upływu gwarancji.
 • Administrowanie budżetem z poziomu indywidualnego właściciela budżetu oraz poziomu centralnej kontroli budżetu.
 • Zastosowanie wielostopniowego procesu budżetowego – od zbierania zadań do budżetu, poprzez tworzenie propozycji budżetu przez niższy poziom właścicieli budżetów, zatwierdzanie budżetu, aż do etapu korekty oraz przyjęcia jego wersji finalnej.
 • Zadania i budżet na kolejny rok mogą być tworzone na bazie poprzednich budżetów.
 • Budżet może być przedstawiony w formie struktury.

Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Jakie korzyści oferuje system ZMT w swojej standardowej konfiguracji?

 

Nasz system jest w 100% konfigurowalny oraz modyfikowalny dla potrzeb opracowania dowolnej funkcjonalności na życzenie Klienta.

Zobacz również: Systemy CMMS | System do utrzymania ruchu | System CMMS | Program do utrzymania ruchu | Facility Management | CMMS | Czym jest System CMMS?