Infor EAM

Oferowany przez Eurotronic system Infor EAM (aktualnie w wersji 11.6) jest jednym z czołowych produktów informatycznych Enterprise Asset Management w skali światowej, który zakupiło już ponad 15 000 firm i organizacji większości branż. System ten obsługuje kluczowe procesy i dane niezbędne w sprawnym, skutecznym zarządzaniu obiektami wymagającymi nakładów na zapewnienie ich oczekiwanej funkcjonalności. Infor EAM stanowi efektywne narzędzie zwiększania zwrotu z inwestycji w środki trwałe poprzez poprawę dostępności i niezawodności urządzeń, optymalizację kosztów komponentów i zużywanej energii oraz zapewniane zgodności konfiguracji obiektów z obowiązującymi przepisami. System w znacznym stopniu pomaga kontrolować koszty związane z wykonawcami zewnętrznymi, dostawcami oraz ich gwarancjami na dostarczane komponenty i usługi.

Korzyści z wdrożenia systemu Infor EAM

Infor EAM

Eurotronic zdobył bogate doświadczenie w budowaniu rozwiązań opartych na Infor EAM indywidualnie dostosowywanych do specyficznych potrzeb i warunków przedsiębiorstwa Klienta. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu cech systemu Infor EAM zapewniających elastyczną platformę podatną na tworzenie niestandardowych konfiguracji oraz niemal nielimitowaną integrację z systemami zewnętrznymi.

Obszary funkcjonalne systemu Infor EAM

Standardowa konfiguracja Infor EAM obejmuje większość obszarów funkcjonalnych i procesów stosowanych w zarządzaniu operacyjnym utrzymania budynków, hal produkcyjnych, urządzeń i systemów w wymaganej sprawności technicznej zgodnie z najlepszymi praktykami. Oto kilka obszarów podstawowych w pełni obsługiwanych przez system:

Tutaj skupia się wiedza i główna wartość biznesowa całego rozwiązania EAM. Dane bieżące o awariach, zakresach prac konserwacyjnych i remontowych, zużyciu komponentów i energii i w rezultacie o poniesionych kosztach przypisywane są do poszczególnych obiektów i na tej podstawie kierownictwo przedsiębiorstwa może podejmować uzasadnione faktami decyzje dotyczące majątku.

Ten obszar jest najbardziej typowym zastosowaniem systemu Infor EAM, który stanowi źródło informacji o zdarzeniach wymagających planowych lub awaryjnych działań służb utrzymania.
Z danych operacyjnych budowana jest historia eksploatacyjna obiektów oraz podejmowane są odpowiednie decyzje biznesowe. Przykładowe funkcje tego obszaru to:

 • zgłaszanie uszkodzeń wymagających interwencji serwisu lub służb utrzymania ruchu;
 • tworzenie, planowanie, budżetowanie i realizacja zleceń pracy według w pełni definiowalnego procesu oraz procedury zatwierdzania;
 • kalkulowanie wszelkich zasobów niezbędnych do realizacji zakresów prac;
 • uwzględnianie niezbędnych zezwoleń, kwalifikacji, dokumentacji oraz standardów;
 • planowanie i harmonogramowanie wykorzystania własnych pracowników służb utrzymania ruchu;
 • raportowanie postępu prac oraz pobrań i zużycia materiałów;
 • klasyfikowanie objawów, uszkodzeń, ich przyczyn oraz podejmowanych działań dla potrzeb statystyk niezawodności oraz analizy RCM;
 • precyzyjna kontrola kosztów zleceń i odnoszenie ich na odpowiednie obiekty.

Planowane i uruchamiane zlecenia pracy w większości przypadków wymagają dostarczenia odpowiednich materiałów technicznych, części zamiennych lub wymiany uszkodzonych podzespołów obiektu. Infor EAM obsługuje pełen proces informacyjny – od identyfikacji potrzeb materiałowych, poprzez zapotrzebowanie, rezerwacje, ewentualnie zakup, aż do wykorzystania dostarczonego materiału w konkretnej czynności zlecenia. W szczególności system oferuje takie funkcje, jak:

 • zgłaszanie zapotrzebowania materiałowego bezpośrednio z zestawienia materiałów dla zlecenia;
 • pełna obsługa gospodarki magazynowej zawierająca wycenę i analizę zapasów, podział na partie dostaw, rezerwacje materiałów, automatyczne odnawianie zapasu, typowe transakcje materiałowe oraz powiązanie z zakupami;
 • zamawianie materiałów na podstawie zapotrzebowania.

Procesy zakupów materiałów i usług mogą być wywoływane potrzebami wynikającymi ze zleceń pracy lub realizowane niezależnie od planowanych zleceń. Infor EAM oferuje wszelkie funkcje niezbędne do sprawnego i efektywnego prowadzenia zakupów bieżących i okresowych na podstawie umów długookresowych lub jednorazowych zamówień. System umożliwia:

 • definiowanie umów długoterminowych z dostawcami;
 • zamówienia jednorazowe i stałe na materiały i usługi;
 • rejestrację faktur od dostawców oraz eksport danych do systemu finansowo-księgowego.

Nowoczesny system klasy EAM powinien zapewniać podejście pro-aktywne do zarządzania majątkiem technicznym i wspierać działania zapobiegające powstawaniu uszkodzeń i przestojów.
Infor EAM dostarcza odpowiednią funkcjonalność dla działań zapobiegawczych, a w szczególności:

 • definiowanie zleceń cyklicznych obejmujących zakresy przeglądów technicznych, np. miesięcznych, półrocznych, rocznych, a także przeglądów przeprowadzanych na podstawie wskazań liczników czasu, przebiegu w km lub innych wielkości eksploatacyjnych;
 • elastyczne planowanie i harmonogramowanie zleceń cyklicznych;
 • graficzną wizualizację prognozy prac cyklicznych z wyprzedzeniem do 12 miesięcy zapewniającą łatwą koordynację i modyfikację terminów;
 • graficzną wizualizację obciążenia zasobów z możliwością optymalizacji terminów przeglądów według tego kryterium.

Moduł Budżet wspomaga opracowanie wielopoziomowego budżetu, a następnie gromadzenie, monitorowanie, nadzór oraz analizę danych o poniesionych wydatkach związanych z utrzymaniem majątku trwałego. Możliwe jest definiowanie pozycji budżetowych dla stanowisk i rodzajów kosztów, centrów kosztowych i kont zgodnie z zasadami rozliczania kosztów przyjętymi w danym przedsiębiorstwie oraz celami jego działania. Zautomatyzowane zbieranie informacji o kosztach rzeczywistych wraz z elastycznymi narzędziami do ich scalania i raportowania pozwala na wielopłaszczyznowe, przekrojowe analizy kosztów.

Infor EAM jest potężnym systemem, który przy odpowiednim skonfigurowaniu może dostarczyć rozwiązanie klasy EAM odpowiednie dla dowolnego typu organizacji w każdej branży. System jest przygotowany do obsługi każdego przedsiębiorstwa – od kilkuosobowej spółki, do dużych organizacji posiadających wiele spółek, oddziałów i siedzib w skali globalnej.

Infor na swiecie

Rozwiązania niestandardowe Eurotronic

W kilkunastoletniej historii realizacji projektów informatycznych opartych na systemie Infor EAM (wcześniej Datastream 7i) specjaliści Eurotronic zdobyli unikalne doświadczenie w tworzeniu rozwiązań odpowiadających w pełni specyficznym potrzebom naszych Klientów. Standardowa konfiguracja Infor EAM w każdym przypadku była mniej lub bardziej modyfikowana, tak aby rozwiązanie maksymalnie odpowiadało oczekiwanej funkcjonalności. Nasze modyfikacje wykonywane są na własnej, stale doskonalonej platformie w pełni zintegrowanej programowo i wizualnie z formatkami oraz bazą Infor EAM. Modyfikacje te są obsługiwane również w przypadku podwyższania wersji systemu w ramach wsparcia Klienta, tak więc są to produkty rozwojowe. Oto kilka przykładów naszych aplikacji tworzących wartość dodaną do standardowych modułów i funkcji systemu Infor EAM:

Przygotowanie i realizacja dużych postojów remontowych obejmujące opracowanie i wycenę zakresu prac, harmonogramowanie działań przygotowawczych i prac postojowych, inteligentną obsługę znacznej ilości zapotrzebowań materiałowych, współpracę online z wykonawcami, generowanie zleceń dla wykonawców, precyzyjne monitorowanie postępu prac, rozliczanie zleceń postojowych, analizę wykonania prac i na koniec, archiwizowanie pełnego pakietu informacji o postoju w bazie wiedzy. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla wszystkich branż realizujących postoje wymagające znacznej koncentracji zasobów oraz ogromnego wysiłku organizacyjnego.

W odróżnieniu od standardowego modułu Budżet opracowane rozwiązanie pokrywa pełen proces budżetowania rocznego utrzymania obiektów, począwszy od zgłaszania potrzeb budżetowych, poprzez tworzenie zadań budżetowych i propozycji budżetów cząstkowych przez Właścicieli Budżetów, konsolidację wersji budżetu EAM, weryfikację wersji, procedurę zatwierdzania wersji, optymalizację i korektę wersji – aż do etapu użytkowania zatwierdzonej wersji końcowej. Wszystkie nowe zlecenia pracy są na bieżąco weryfikowane pod względem dostępności środków budżetowych a ich koszty aktualizują pulę dostępnych środków dla danych pozycji budżetowych.

Zaawansowana wersja modułu wspierającego projekty inwestycyjne i kosztowe, która pokrywa proces od złożonego wniosku o uruchomienie projektu, poprzez kalkulację i budżetowanie, przygotowanie techniczne i organizacyjne projektu, wystawienie zleceń, realizację potrzeb materiałowych, harmonogramowanie prac, raportowanie postępu zadań projektu, aż po rozliczenie projektu i ewentualne wygenerowanie dokumentów przyjęcia środka trwałego na stan (OT).

Moduł zaprojektowany przede wszystkim dla koordynacji dużej liczby prac wynikających z otwartych zleceń realizowanych przez wielu wykonawców zewnętrznych w oparciu o dowolny schemat rozliczeniowy – według cen ryczałtowych, według rbg normatywnych, rzeczywistych lub innych. Realizuje model planowania kroczącego z kontrolą pracochłonności, stopnia zaawansowania rzeczowego, kontrolą zakresu pozostałego do wykonania oraz szacowania ryzyka opóźnień. Rozwiązanie to stanowi uzupełnienie istniejącej funkcjonalności planowania zleceń według działów, pracowników i specjalności zawodowych.

Funkcja ta zastępuje standardowe zestawienie materiałowe do zlecenia i umożliwia sprawne tworzenie dużych list materiałowych oraz półautomatyczne generowanie zapotrzebowań materiałowych dla pozycji z tych zestawień wraz z eksportem transakcji do zewnętrznego systemu ERP – o ile zachodzi taka potrzeba. Wykorzystywana jest przede wszystkim do obsługi projektów postojowych, inwestycyjnych i remontowych.