Analiza podstawowych wskaźników umożliwia podjęcie decyzji o ewentualnych działaniach korygujących, daje także możliwość pozyskania podstawowych informacji na temat kondycji procesów utrzymania ruchu oraz oceny podjętych działań rozwojowych.

Wskaźniki CMMS

Wskaźnik MTBF – średni czas między awariami

Wskaźnik MTBF (ang. Mean Time Between Failures) to jeden z najczęściej wykorzystywanych parametrów do określania efektywności parku maszyn w kontekście utrzymania ruchu. Informuje on o średnim czasie pomiędzy występującymi po sobie awariami. Dzięki niemu można określić średni czas pracy bez nieplanowanego przestoju.

Wszelkie rozwiązania w zakresie utrzymania ruchu mają na celu eliminację występowania awarii dążąc do maksymalizacji wartości wskaźnika MTBF.

Wskaźnik MTTR – średni czas do naprawy

Wskaźnik MTTR (Mean Time to Repair) to średni czas, który jest niezbędny do przywrócenia maszyny lub urządzenia do pracy od momentu jej zatrzymania w wyniku wystąpienia awarii. Wskaźnik MTTR jest jednym z głównych wskaźników wykorzystywanych w realizacji Kompleksowego Utrzymania Ruchu (TPM – Total Productive Maintenance).

Wskaźnik OEE

Wskaźnik Efektywności Wykorzystania Wyposażenia (OEE – Overall Equipment Effectiveness) pozwala na procentowe ujęcie stopnia wykorzystania parku maszynowego. Jest wskaźnikiem złożonym, przedstawianym jako iloczyn wskaźników dostępności, wykorzystania i jakości.

  • Dostępności (stosunek czasu dostępnego do rzeczywistego czasu pracy)
  • Wydajności (stosunek normatywnego czasu jednostkowego do rzeczywistego czasu potrzebnego do wykonania 1 szt. wyrobu)
  • Jakości (stosunek wyrobów dobrych do ogólnej liczby wyrobów wyprodukowanych w danym okresie)

Pomimo powszechności ogólnego wzoru obliczania wskaźnika OEE w praktyce można spotkać różne podejścia do wyznaczania jego wartości oraz interpretacji wyników.

Wskaźnik awarii (awaryjność)

Ze wskaźnikiem awaryjności wiąże się dwa zagadnienia. Pierwsze dotyczy rozróżnienia pomiędzy awarią a innymi postojami. Zazwyczaj awarie definiuje się jako nagłą utratę zdatności, skutkującą zatrzymaniem maszyny w celu naprawy, która powoduje przestój produkcyjny. Niekiedy definicje awarii są bardziej rozbudowane, w celu rozróżnienia ich od innych przyczyn postojów. Mogą zawierać uszczegółowienia oparte o:

  • Zatrzymanie produkcji (z zatrzymaniem – awaria, bez zatrzymania – usterka)
  • Czas trwania (więcej niż umowne 15 minut awaria, mniej niż 15 minut – mikroprzestój)
  • Osoba przywracająca zdatność (pracownik UR – awaria, pracownik produkcji – regulacja)

Przyjmowane definicje są zazwyczaj specyficzne dla poszczególnych zakładów produkcyjnych.

 

Drugie zagadnienie wiąże się ze sposobem budowy wskaźnika awarii:

  • Liczba awarii – mierzona jest liczba awarii które wystąpiły. Ten wskaźnik jest stosowany w metodyce TPM (Total Productive Maintenance), gdzie ustalonym celem jest zero awarii.
  • Awaryjność – Zazwyczaj definiowana jako wynik dzielenia: czasu postojów awaryjnych przez czas w którym była zaplanowana produkcja na danym obiekcie. Wskaźnik ten ma miano procentowe, jest często stosowany ze względu dość łatwe wydzielenie go ze wskaźnika OEE. (Z punktu widzenia wskaźnika OEE, awaryjność jest to wytratą dostępności wynikającej z przestojów awaryjnych.) Często spotykaną awaryjnością jest około 5-8%, dobrymi wynikami jest 2-3%, natomiast awaryjność <1 % uznawana jest za najwyższy standard.
  • Czas awarii – mierzony jest łączny czas przestojów awaryjnych, mianem wskaźnika są godziny.