Aktualności
Inicjatywa katedry Inżynierii produkcji Politechniki Śląskiej w Zabrzu w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz obszarze systemów klasy CMMS z firmą Eurotronic sp. z o. o.

Inicjatywa katedry Inżynierii produkcji Politechniki Śląskiej w Zabrzu w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz obszarze systemów klasy CMMS z firmą Eurotronic sp. z o. o.

Katedra Inżynierii Produkcji wychodząc naprzeciw społecznemu zapotrzebowaniu łączenia procesu naukowego oraz dydaktycznego z działalnością przedsiębiorstw przemysłowych podjęła inicjatywę nawiązania współpracy z firmą Eurotronic sp. z o. o.

Inicjatywa katedry Inżynierii produkcji Politechniki Śląskiej w Zabrzu w zakresie współpracy naukowo-dydaktycznej oraz obszarze systemów klasy CMMS z firmą Eurotronic sp. z o. o.

Tematyka realizowanych w katedrze prac badawczych oraz prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich przez studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji jest zbieżna z działalnością przedsiębiorstwa Eurotronic sp. z o. o., a zaimplementowanie do procesu naukowego i dydaktycznego produktów firmy przyczyni się do poszerzenia obszaru badań oraz podniesienia poziomu kształcenia.

 

 

W związku z powyższymi katedra Inżynierii Produkcji w Zabrzu oraz firma Eurotronic sp. z o.o ustaliły następujące cele współpracy:

w obszarze dydaktycznym:
  • wdrożenie najnowszego systemu klasy CMMS dla potrzeb wspomagania zajęć dydaktycznych z przedmiotów technicznych realizowanych na kierunku ZiIP,
  • podniesienie kompetencji pracowników realizujących proces dydaktyczny z zastosowanie systemów klasy CMMS,
  • wspomaganie prac dyplomowych poprzez wykorzystanie zaimplementowanych produktów firmy Eurotronic sp. z o. o. oraz wsparcie merytoryczne w zakresie praktycznego wykorzystania nowoczesnych systemów klasy CMMS,
  • rozpoczęcie współpracy z Kołem Naukowym Inżynierii Produkcji „FanTech” poprzez promocję i popularyzacje nauki oraz badań naukowych,
w obszarze naukowym:
  • wspólne organizowanie i udział w specjalistycznych kursach i szkoleniach,
  • wymianę doświadczeń w zakresie budowy, organizacji i zarządzania bazami danych oraz budowy, działania i zarządzania systemów klasy CMMS,
  • podejmowanie wspólnych przedsięwzięć badawczych,
  • wzajemne prezentowanie i promowanie osiągnieć.
Osobami upoważnionymi do kontaktu, odnośnie do realizacji podjętej inicjatywy oraz przygotowania umowy o współpracy są:
  • z ramienia firmy Eurotronic sp. z o. o.: Pan Krzysztof Bujwid,
  • z ramienia katedry Inżynierii Produkcji w Zabrzu: Pani mgr inż. Dorota Palka.