Aktualności
EAM a maksymalizacja wskaźnika rentowności aktywów (ROA)

EAM a maksymalizacja wskaźnika rentowności aktywów (ROA). Podmioty gospodarcze mają na celu zwiększenie bądź utrzymanie przychodów, przy jednoczesnym zwiększeniu rentowności. Im większą efektywność udaje się uzyskać z organicznych zasobów posiadanych przez firmę, tym lepiej. Niestety realia są zupełnie inne niż mogłoby się wydawać. Ze względu na wysoki koszt sprzętu, znaczne wymagania eksploatacyjne oraz niezaplanowane przestoje spadek efektywności jest nieunikniony. Brak szczegółowych informacji o tym, co konkretnie teraz ogranicza wzrost rentowności oraz co będzie go ograniczać w przyszłości jest obecnie największą przeszkodą dla firm. Czy wdrożenie systemu EAM zmaksymalizuje wskaźnik rentowności aktywów? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

Czym jest wskaźnik rentowności aktywów ROA?

Jednym z najczęściej wykorzystywanych miar rentowności firm jest właśnie wskaźnik rentowności aktywów ROA. Aktywa są to wszystkie kontrolowane przez przedsiębiorstwo zasoby o określonej wartości, które powstały na skutek wydarzeń w przeszłości. Odpowiedzialne są za wpływ w przyszłości korzyści ekonomicznych. ROA (Return on Assets) jest to wskaźnik, który informuje o zdolności spółki do wypracowywania zysków i efektywności gospodarowania jej majątkiem. To stosunek zysku netto spółki do wartości jej aktywów. Im jest on wyższy tym lepiej. ROA to również jeden z podstawowych wskaźników pozwalających określić w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo. Jest często wykorzystywany przy podejmowaniu decyzji, zarówno wewnętrznie, jak i przez inwestorów. Wskaźnik ten jest często wykorzystywany przez instytucje finansowe rozważające udzielanie kredytu i badające możliwości ich spłaty.

Jakie ograniczenia posiada ten rodzaj wskaźnika? Po pierwsze używając wskaźnika ROA warto zwrócić uwagę na dużą ilość przedsiębiorstw z jednej branży. Warto zwrócić uwagę zwłaszcza na te spółki, których wskaźnik znacznie przekracza średnią. Prawdopodobne może być, że przedsiębiorstwo korzysta z silnego lewaru, więc inwestycja w ten rodzaj biznesu może się wiązać z bardzo dużym ryzykiem. Wskaźnik ROA jest ważny ze względu na możliwość wyeliminowania błędów, które mogą doprowadzić do wyciągnięcia niewłaściwych dla nas wniosków. Jak więc zmaksymalizować ten wskaźnik? Jednym z najważniejszych możliwości jest właśnie zastosowanie systemu klasy EAM.

Czym jest system EAM i jak przekłada się na wskaźnik ROA?

Systemy klasy EAM to najnowocześniejsze informatyczne rozwiązywania specjalnie wdrażane dla każdego rodzaju przedsiębiorstwa. Wspomagają one zarządzaniem majątkiem przedsiębiorstwa, co przekłada się na kompleksową obsługę wszystkich jego składników i całej infrastruktury technicznej firmy. System EAM ponadto pomaga w ograniczaniu kosztów eksploatacji zasobów, kosztów napraw i optymalizacji zużycia wszystkich urządzeń firmy. Oprócz tego zwiększa efektywność posiadanych zasobów. W jaki sposób?

Wdrożenie systemu klasy EAM w Twoim przedsiębiorstwie pozwoli Ci zarządzać rentownością posiadanych przez Ciebie wszystkich środków trwałych. Przełoży się to na znaczne zmniejszenie kosztów ich utrzymania, jak i na zwiększenie przychodów osiąganych m.in. dzięki redukcji niezaplanowanych przestojów. Dobra organizacja danych pozwalających na uzyskanie dużej szczegółowości np. do poziomu komponentu obiektu technicznego oraz szybki dostęp do informacji dla wszystkich użytkowników, to klucz do sukcesu dla systemu EAM. Dzięki jego zastosowaniu prowadzenie analityki wszelkich kosztów czy przyczyn przestojów nie będzie stanowić żadnego problemu. Bieżąca aktualizacja danych uzyskana dzięki systemowi EAM również przełoży się na zwiększenie efektywności całego przedsiębiorstwa.

W efekcie osiągane są rezultaty na wielu wymiarach, m.in.:

  • zmniejszenie wartości magazynu części zapasowych. Ponadto utrzymanie optymalnego poziomu zapasów staje się o wiele łatwiejsze, ponieważ dane w systemie dobrze odzwierciedlają stan rzeczywisty,
  • lepsze decyzje o inwestycjach, oparte na rzetelnej analizie danych bazujących na historycznym zapisie wcześniejszych operacji,
  • standaryzowanie procesu zarządzania majątkiem prowadzące do redukcji kosztownych błędów,
  • łatwiejsze planowanie prac konserwacyjnych i remontowych, skutkujące zwiększeniem efektywności Służb Utrzymania Ruchu,
  • szybki dostęp do dokumentów, instrukcji, gwarancji, co przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie pracochłonności wraz ze zwiększeniem jakości.

Jak widać powyżej funkcjonalność  jest bardzo różna, ale wszystko skupia się na elastycznym zarządzaniu majątkiem i generowaniu oszczędności związanych bezpośrednio z optymalną eksploatacją zasobów firmy.

Systemy klasy EAM z roku na rok zdobywają na popularności. Obecnie są wykorzystywane przez wiele firm z różnych branż m.in. w przemyśle, produkcji, logistyce, handlu jak i innych sektorach. Chcemy zwrócić uwagę, że obsługa przytoczonych przez nas wszelkich procesów przez system klasy EAM pozwoli na monitorowanie i redukcję nieefektywności blisko jej źródła, co w rezultacie będzie miało przełożenie na kontrolowany wzrost wskaźnika ROA Twojego przedsiębiorstwa.