Infor EAM

Eurotronic siūloma Infor EAM sistema (šiuo metu 11.6 versija) yra viena populiariausių įmonių turto valdymo IT sistemų pasaulyje, kurią įsigijo jau daugiau kaip 15 000 įmonių ir organizacijų iš daugelio sektorių. Ši sistema tvarko pagrindinius įmonių procesus ir duomenis, būtinus veiksmingam ir efektyviam visų objektų (turtų) valdymui, siekiant užtikrinti numatomą funkcionalumą. Infor EAM sistema – tai efektyvus įrankis, skirtas ilgalaikio turto investicijų grąžos didinimui gerinant prietaisų prieinamumą ir patikimumą, optimizuojant komponentų ir suvartojamos energijos sąnaudas bei užtikrinant, kad objekto konfigūracija atitiktų privalomus teisės aktus. Be to, ši sistema reikšmingai padeda kontroliuoti sąnaudas, susijusias su išoriniais rangovais ir tiekėjais, bei jų garantijas pateiktiems medžiagoms ir paslaugoms.

Privalumai įdiegus Infor EAM sistemą

Infor EAM

Eurotronic įgijo vertingos patirties kuriant Infor EAM sprendimus, atskirai pritaikytus konkretiems kliento verslo poreikiams ir sąlygoms. Tai įmanoma pasinaudojant Infor EAM sistemos charakteristikų privalumais, suteikiančiais lanksčią platformą, kurią galima naudoti siekiant sukurti nestandartines konfigūracijas ir užtikrinti beveik neribotą integraciją su išorinėmis įmonės sistemomis.

Infor EAM sistemos funkcinės sritys

Infor EAM standartinę konfigūraciją sudaro daug funkcinių sričių ir procesų, taikomų pastatų, gamybos salių, prietaisų ir sistemų eksploatavimo priežiūros valdyme, atsižvelgiant į reikiamą techninį efektyvumą pagal geriausią praktiką. Čia pateikiamos kelios pagrindinės, visiškai sistemos palaikomos sritys.

Čia sutelktos visos EAM sistemos sprendimo žinios ir pagrindinė verslo vertė. Dabartiniai duomenys apie gedimus, priežiūros ir remonto darbų apimtis, medžiagų ir energijos sunaudojimą ir dėl to patiriamas sąnaudas yra priskiriami atitinkamiems objektams (turtams), todėl vadovybė gali priimti faktais pagrįstus sprendimus, susijusius su turtu.

Infor EAM sistema, yra informacijos registracijos įrankis apie bet kokius įvykius arba gedimus, kuriems reikalinga priežiūros tarnybos, suplanuotų ar neatidėliotinų veiksmų. Objektų priežiūros istorija grindžiama eksploatavimo duomenimis ir priimami atitinkami verslo sprendimai. Šios srities pavyzdinės funkcijos:

 • Pranešimas apie gedimus, kai reikia aptarnavimo personalo ar eksploatavimo priežiūros tarnybų įsikišimo;
 • Darbo užsakymų kūrimas, planavimas, biudžeto formavimas ir vykdymas pagal išsamiai apibrėžtą procesą bei patvirtintą procedūrą;
 • Visų resursų, būtinų siekiant vykdyti darbų apimtis, skaičiavimas;
 • Būtinų leidimų, kvalifikacijų, dokumentacijos ir standartų aptarimas;
 • Įmonės eksploatavimo priežiūros tarnybos darbuotojų panaudojimo planavimas ir grafikų sudarymas;
 • Pranešimas apie darbų eigą bei medžiagos išdavimą ir sunaudojimą;
 • Požymių, gedimų, jų priežasčių ir veiksmų, kurių imtasi patikimumo statistikos ir RCM analizės reikmėms, klasifikavimas;
 • Tiksli užsakymų sąnaudų kontrolė ir jų susiejimas su atitinkamais objektais (turtais).

Daugeliu atvejų planuotiems ir pradėtiems darbų užsakymams reikia pristatyti atitinkamas technines medžiagas, atsargines dalis ir organizuoti sugedusių objekto agregato mazgų pakeitimą. Infor EAM sistema palaiko visą veiklos procesą – nuo medžiagoms keliamų reikalavimų nustatymo iki poreikių, rezervacijų ar pirkimų, pristatytos medžiagos panaudojimo tam tikrai užsakymo veiklai. EAM sistema siūlo tokias funkcijas kaip:

 • Pranešimas apie medžiagų poreikį tiesiai iš užsakymui skirtos medžiagų specifikacijos;
 • Visapusiška pagalba sandėlio valdymui, apimanti atsargų vertinimą ir analizę, padalijimą į pristatymo partijas, medžiagų rezervavimą, automatinį atsargų papildymą, tipines medžiagų operacijas bei sąsajas su pirkimais;
 • Medžiagų užsakymas pagal poreikį.

Medžiagų ir paslaugų pirkimo procesas gali generuoti poreikius, atsirandantys dėl darbo užsakymų arba poreikius neatsižvelgiant į jokius planuojamus užsakymus. Infor EAM sistema siūlo visas funkcijas, reikalingas efektyviam ir veiksmingam dabartinių ir periodinių pirkimų vykdymui pagal ilgalaikes sutartis arba vienkartinius užsakymus. Sistema palaiko:

 • Ilgalaikių sutarčių su tiekėjais sudarymą;
 • Vienkartinius ir reguliarius (kasdieninius) medžiagų ir paslaugų pirkimų užsakymus;
 • Tiekėjų sąskaitų registraciją ir duomenų eksportavimą į finansų ir apskaitos ar ERP sistemą.

Šiuolaikiška EAM sistema turėtų užtikrinti pastovu priėjimą prie techninio turto valdymo bei padėti atlikti veiksmus, užkertančius kelią gedimų ir prastovų plitimui. Infor EAM sistemoje įdiegtos atitinkamos prevencinių veiksmų funkcijos:

 • Ciklinių užsakymų aprašymas ir sukūrimas, įskaitant techninių inspekcijų apimtis, pavyzdžiui, kas mėnesį, kartą per dvejus metus, kasmet, taip pat inspekcijas, atliktas pagal laiko skaitiklių rodmenis, ridą ar kitus eksploatavimo rodiklius;
 • Lankstus ciklinių užsakymų planavimas ir grafiko sudarymas;
 • Grafinis ciklinių darbų prognozės iki 12 mėnesių vizualizavimas, užtikrinant jų koordinavimą ir terminų keitimą;
 • Grafinis resursų vizualizavimas su galimybe optimizuoti patikrų terminus pagal šį kriterijų

Biudžeto modulis padeda formuojant daugiapakopį įmonės biudžetą, o po to renkant, stebint, prižiūrint bei analizuojant ilgalaikių išlaidų, susijusių su ilgalaikio turto priežiūra, duomenis. Pagal konkrečioje įmonėje priimtas sąnaudų apmokėjimo taisykles ir jos veiklos tikslus galima apibrėžti biudžeto eilutes pagal sąnaudų punktus ir tipus, kaštų centrus ir sąskaitas. Automatinis informacijos apie faktines sąnaudas, bei lankstūs įrankiai jų integravimui ir ataskaitų teikimui, pateikia daugiasluoksnę skerspjūvio sąnaudų analizę.

Infor EAM yra galinga sistema, kuri, tinkamai sukonfigūravus, gali pateikti visų pramonės sektorių ir tipų organizacijai tinkamus EAM sprendimus. Sistema yra paruošta naudoti bet kokioje įmonėje – nuo kelių darbuotojų įmonės iki didelės organizacijos, turinčios daug dukterinių įmonių, filialų ir būstinių pasauliniu mastu.

Infor na swiecie_LT

Nestandartiniai Eurotronic sprendimai

Per ilgiau nei dešimt metų trukusią IT projektų, pagrįstų Infor EAM sistema (anksčiau Datastream 7i), įgyvendinimo istoriją Eurotronic specialistai įgijo unikalios patirties kuriant visiškai unikalius, mūsų klientų poreikius tenkinančius sprendimus. Kiekvienu atveju Infor EAM standartinė konfigūracija buvo daugiau ar mažiau modifikuojama siekiant užtikrinti, kad sprendimas kuo labiau atitiktų apibrėžta funkcionalumą. Mūsų modifikacijos atliekamos mūsų pačių platformoje, nuolat tobulinamos, programiškai integruojamos į Infor EAM formas ir duomenų bazę. Šios modifikacijos taip pat atliekamos, atnaujinant sistemos versiją, todėl šie produktai yra orientuoti į plėtrą. Žemiau pateikiami keli mūsų programų, kurios sukuria pridėtinę vertę Infor EAM sistemos standartiniams moduliams ir funkcijoms, pavyzdžiai:

Pasiruošimas ilgoms, remontui skirtoms prastovoms ir vykdymas, įskaitant darbų apimties paruošimą ir vertinimą. Parengiamųjų veiksmų ir prastovos darbų grafiko parengimas, poreikių dideliems medžiagų kiekiams tvarkymas, bendravimas su rangovais, užsakymų rangovams formavimas, precizišką darbo eigos stebėseną. Prastovos metu pateiktų užsakymų valdymas, atliktų darbų analizę ir, galiausiai, visos informacijos paketo apie prastovą archyvavimas žinių bazėje. Šis sprendimas skirtas visiems pramonės sektoriams, kuriuose numatomos prastovos, reikalaujančios reikšmingo resursų sutelkimo ir didžiulių organizacinių pastangų.

Sukurtas sprendimas, priešingai nei standartinis biudžeto modulis, apima visą metinio objektų (turtų) priežiūros biudžeto formavimo procesą, pradedant biudžeto poreikių ataskaitų teikimu, baigiant biudžeto užduočių ir biudžeto savininkų dalinių biudžeto pasiūlymų kūrimu, EAM biudžeto versijos konsolidavimu, versijų tikrinimu, versijų patvirtinimo procedūra, versijų optimizavimu ir taisymu, kol pasiekiamas patvirtintos galutinės versijos naudojimo etapas. Visi nauji darbo užsakymai šiuo metu yra tikrinami atsižvelgiant į biudžeto lėšų prieinamumą, o jų išlaidos yra kaupiamos pagal konkrečia biudžeto eilute.

Patobulinta investicijų ir sąnaudų projektų modulio versija, apimanti procesą nuo pateiktos paraiškos projektui pradėti iki skaičiavimo ir biudžeto formavimo, techninio ir organizacinio projekto paruošimo, užsakymų išdavimo, reikalavimų medžiagoms įgyvendinimo, darbų grafiko sudarymo, ataskaitų apie projekto užduočių eigą teikimo, atsiskaitymo už projektą ir galimo ilgalaikio turto įtraukimo į atsargų registrą.

Šis modulis skirtas koordinuoti didelį kiekį darbų, susijusių su daugelio išorės rangovų vykdomais užsakymais, remiantis atsiskaitymo schema pagal fiksuotą kainą ir normines faktines darbo valandas ar kt. Įdiegiamas progresyvus planavimo modelis kontroliuojant darbo krūvį, reikšmingos pažangos laipsnį, darbo, kurį dar reikia atlikti vertinant vėlavimų riziką. Šis sprendimas papildo darbuotojų ir specialistų planuojamų darbų užsakymų funkcionalumą.

Ši funkcija pakeičia užsakymui skirtą standartinę medžiagų funkciją ir siūlo efektyvų ilgų medžiagų sąrašų sudarymą, bei pusiau automatinį medžiagų poreikio, nurodytų šiose formuluotėse, generavimą, kartu, jei reikia, eksportuojant transakcijas į išorinę ERP sistemą. Išplėstinė funkcija naudojama vykdant prastovų, investicijų ir atnaujinimo projektus.

Copyright © 2020 Eurotronic.net.pl. All Rights Reserved.

Powered by Visomedia.pl