Zarządzanie Majątkiem Trwałym

Sukūrėme ZMT – CMMS (angl. Computerized Maintenance Management System – kompiuterizuota priežiūros valdymo sistema) sistemą nuo pradžių, pasitelkę ilgametę patirtį, sukauptą įvykdžius dešimtis įgyvendinimo projektų. ZMT yra akronimas, reiškiantis Zarządzanie Majątkiem Trwałym (ilgalaikio turto valdymas).

 Sukūrėme paprastą ir intuityvų įrankį, kuris padėtų pagerinti ir palaikyti kasdienį eksploatavimo priežiūros paslaugų darbą.

ZMT leidžia rinkti ir analizuoti reikalingus duomenis apie esamą prietaisų, pastatų, sistemų, sandėlio atsargų būseną, būtinus remonto darbus, užregistruotus gedimus ir defektus, pirkimų išlaidas ar planuotas paslaugas.

 • Turtas ZMT sistemoje yra susijęs su organizacine įmonės struktūra.  Visi antriniams objektams priskirti duomenys yra konsoliduoti ir matomi pagrindiniuose objektuose
 • Visi užbaigti darbo užsakymai yra susieti su objektu (turtu)
 • Avarinių įvykių istorinė analizė iš bet kokio įrenginių struktūros lygio
 • Duomenų paieška pagal, pavyzdžiui, gedimo kodus ar gedimų priežastis
 • Atsarginių dalių, sudarymas pagal objektų (turtų) ir jų komponentų, sąrašai
 • Galimybė susieti skaitiklį ir įrašyti matavimo duomenis, nusakančius įrengimo techninę būklę
 • Bet kokio formato dokumentų prisegimas, įskaitant galimybę peržiūrėti CAD brėžinius
 • Prietaisų ir įrengimų garantinių sąlygų ir terminų kontrolės fiksavimas
 • Techninių objekto (turto) patikrų planavimas ir fiksavimas
 • Patikros išvadų ir rekomendacijų apdorojimas ir fiksavimas
 • Medžiagų ir atsarginių dalių, naudojamas darbo užsakyme
 • Techninių rekomendacijų, saugumo sąlygų, leidimų, susijusių su objektu (turtų) , stebėsena
 • MTBF (angl. Mean Time Between Failures – vidutinė veikimo trukmė tarp gedimų), MTTR (angl. Mean Time To Repair – vidutinė remonto trukmė) ir kitų sukonfigūruotų turto veiklos rodiklių automatinis skaičiavimas ir ataskaitų generavimas
 •  
 • Paprastas ir intuityvus gedimų  užklausų registracijos modulis skirtas, pavyzdžiui, darbininkams
 • Gedimo užklausos registratorius gali sekti gedimo užklausos būseną
 • Gedimo užklausos registratorius gaus pranešimą apie priimtą ar atmestą gedimo užklausą kartu su informacija apie priežastį
 • Sistema praneša priežiūros darbuotojams apie gedimo registraciją
 • Pranešimai pagal kliento poreikius, gali būti siunčiami, el. paštu, SMS, mobiliojoje programoje
 • Integracija su Andon moduliu: informacija rodoma, pavyzdžiui, televizoriaus ekrane
 • Darbo užsakymas yra bazinis CMMS / EAM (angl. Enterprise Asset Management – įmonės turto valdymas) sistemos valdymo vienetas
 • Kiekviename darbo užsakyme pateikiama minimali informacija apie darbų lokaciją, kas atliko darbą, sugaištas laikas, panaudotos medžiagos, patirtos sąnaudos
 • Daugiapakopio užsakymo patvirtinimo galimybė prieš siunčiant jį vykdymui
 • Sistemos administratorius gali redaguoti darbo užsakymų tipus
 • RCM (angl. Reliability-Centered Maintenance – į patikimumą orientuota priežiūra) analizės galimybė skubiems darbų užsakymams, įskaitant gedimų klasifikavimą, priežastis ir prevencinių veiksmų planavimą
 • Darbo užsakymo procesas grindžiamas būsenos pakeitimais ir darbo srautu, pritaikytu įmonės poreikiams
 • Galimybė susieti darbo užsakymą su vienu ar keliais techniniais objektais (turtais)
 • Užklausų medžiagų sukūrimas iš darbo užsakymo remiantis informacija apie atsargines dalys sandėlyje
 • Medžiagų, skirtų darbo užsakymui, rezervavimo sandėlyje funkcija
 • Medžiagų likučių patikra tiesiogiai iš darbo užsakymo
 • Atliktų darbų patvirtinimas išorinių paslaugų patvirtinimas
 • Su objektu (turtu) susijusias darbo užsakymo sąnaudas galima eksportuoti į kliento apskaitos sistemą
 • Darbo užsakymą galima sukurti rankiniu arba automatiniu būdu, sugeneruotu iš gedimo užklausos, prevencinės priežiūros grafiko, įmones sustojimo užduoties arba su projektu susijusių užduočių
 • Inspekcijos užsakymams sistema rodys veiklų, kurias reikia atlikti, sąrašą
 • Darbo resursų priskyrimas atskiroms veikloms, suskirstymas į brigadas, specialybės
 • Darbų atlikimo sąlygos: leidimai, įgaliojimai, procedūros, saugumo sąlygos.
 • Prevencinės priežiūros darbai generuojami pagal sukonfigūruotą kalendorių, skaitiklį arba nustatytą rodiklį
 • Grupavimo funkcija: persidengiančių PP darbų keitimas pagal taikymo sritį ir įvykio laiką
 • Darbus galima planuoti atsižvelgiant į savo darbuotojus ir į išorinius rangovus
 • Rankinis arba automatinis PP užsakymų generavimas
 • Prognozuojamų  PP darbo užsakymų grafikas
 • Medžiagų ir vykdymo poreikių planavimas pagal PP grafiką
 • Prevencinės priežiūros veiksmų, apimančių keletą objektų (turtų) skirtingose vietose, apibrėžimas
 • Sistema atsižvelgia į riziką apibrėžiant patikrų apimtį ir dažnumą. Jei nustatoma svarbi rizika, sistema siūlo didinti patikrų dažnumą
 • PP darbų užsakymai generuojami tiesiogiai, remiantis techninėmis patikros sąlygomis
 • Diagnostinių duomenų registravimas ir archyvavimas, pavyzdžiui, virpesiai, termografija, variklio apvijų būkles analizė
 • Prastovų projektai dalijami į užduotis ir darbo apimtis, pateikiant informaciją apie planuojamus resursus: medžiagas, įrangą ir darbą pagal specializaciją
 • Pateiktų užsakymų darbo apimtys kontroliuojamos iki darbo užsakymo uždarymo
 • Visi prastovų darbai – nuo gedimo užklausos iki užbaigimo – administruojami kaip sistemos procesas
 • Pagal darbo eigos duomenis sistema informuoja vartotoją apie grėsmę priartėjant prie nustatyto termino
 • Prastovų grafiką galima eksportuoti į MS Project arba Primavera programinę įrangą ir į MS Excel failą
 • Prastovų užduotims skirtų medžiagų poreikis pateikiamas ir kontroliuojamas tol, kol medžiagos bus sunaudotos darbo užsakymuose
 • Visos prastovų užduočių sąnaudos vertinamos ir patvirtinamos pagal įmonės biudžeto eilutes
 • Sistema generuoja rangovams skirtus priėmimo dokumentus
 • Projekto užduočių suskirstymas į sritis, kurioms priskiriami  darbų užsakymai
 • Resursų priskyrimas projekto darbo užsakymams
 • Darbo užsakymų kontrolė pagal projekto biudžetą
 • Galimybė eksportuoti projekto vykdymo grafiką į MS Project arba Primavera įrankius ir į MS Excel failą
 • Nuolatinė darbų eigos kontrolė ir rizikos, priartėti prie projekto terminų, nustatymas
 • Visapusiškas sandėlių, atsargų ir esminių operacijų aptarnavimas
 • Visos techninės ir vartojimo reikmenų atsargos ERP (angl. Enterprise Resource Planning – įmonių resursų planavimas) sistemoje kontroliuojamos CMMS sistemoje
 • Jei medžiagos tvarkomos ERP sistemoje, medžiagų rekvizavimas kontroliuojamas CMMS sistemoje
 • Medžiagų judėjimo operacijos atliekamos CMMS sistemoje, o po to susiejamos su atitinkamomis prekėmis užsakyme. Faktinis medžiagų sunaudojimas atliekamas pagal suplanuotą medžiagų sąrašą
 • Medžiagų nurašymas vykdomas tiesiogiai iš sandėlio arba iš asmenines medžiagų korteles
 • Tiekėjų ir rangovų duomenų bazė, integruota ERP sistemoje, kurioje pateikiami kainoraščiai, pirkimų istorija ir pristatymų bei paslaugų kokybės vertinimas
 • Užsakymams, prastovoms ir projektams išduotų medžiagų ir suteiktų paslaugų poreikio vykdymas
 • Užklausų paslaugoms ir medžiagoms registravimas ir pasiūlymų atranka
 • Nuolatinių ar vienkartinių pirkimo užsakymų sukūrimas
 • Ilgalaikių ir vienkartinių sutarčių priežiūra
 • Pirkimo sąskaitų registravimas ir anotacija
 • Rangovų sutarčių tikrinimas remiantis darbų perdavimo-priėmimo aktais
 • Pristatymų fiksavimas remiantis pirkimų užsakymais
 • Galimybė integruoti rangovus ir paslaugų teikimo įmones į sistemą
 • Sutarčių su rangovo remonto paslaugų vykdymo fiksavimas ir valdymas bet kokiam veiklos lygyje
 • Kiekvienam darbų užsakymui pagal sutartį su paslaugų teikimo rangovu nurodoma kaina. Jis gali apimti vieną ar daugiau darbo užsakymų
 • Jei darbo užsakymui galioja garantijos sąlygos, CMMS sugeneruoja garantinį dokumentą
 • Sistema stebi ir informuoja apie garantijos pabaigos datas
 • Biudžeto administravimas atskiro biudžeto savininko lygiu ir centrinio biudžeto valdymo lygi
 • Daugiapakopio biudžeto sudarymo proceso taikymas pradedant biudžeto užduočių sukūrimu, biudžeto pasiūlymo sukūrimu žemesniame biudžeto savininkų lygyje, biudžeto tarpinių patvirtinimų, po taisymo etapo ir galutinės versijos patvirtinimui
 • Biudžeto užduotis ateinantiems metams galima sukurti ankstesnių biudžetų pagrindu
 • Biudžetą galima suformuoti struktūros (hierarchijos) pavidalu

Kokius privalumus siūlo ZMT bazinė konfigūracija?

 

Mūsų sistemą galima visiškai pritaikyti ir modifikuoti siekiant plėtoti visas funkcijas pagal kliento užklausą.

 

 

Copyright © 2020 Eurotronic.net.pl. All Rights Reserved.

Powered by Visomedia.pl