System Andon – natychmiastowa reakcja na usterkę.

Rzeczywisty proces produkcyjny wiąże się z występowaniem zdarzeń nieplanowanych, które mogą mieć wpływ na wydajność i ciągłość produkcji. Występowanie zdarzeń nieplanowanych, choć niepożądane, jest stosunkowo częste i niestety rzutuje na jakość, terminowość i końcowe koszty produkcji. Dlatego istotną kwestią jest jak najwcześniejsze zgłoszenie wystąpienia nieprawidłowości oraz szybka reakcja służb odpowiedzialnych za ich usunięcie. W tym celu firma Eurotronic oferuje system ANDON, który pozwala operatorom maszyn produkcyjnych na natychmiastowe zgłaszanie problemów zaistniałych na ich stanowiskach pracy.

System ANDON swoją funkcjonalnością idealnie wpisuję się w koncepcję Lean Manufacturing, usprawniając proces produkcyjny. Ogranicza ilość i czas trwania przestojów produkcyjnych, poprzez natychmiastową i czytelną wizualizację zaistniałego problemu. Jednocześnie przekazuje informacje o wystąpieniu problemów do służb odpowiedzialnych za ich usunięcie.

W skład oferowanego przez Eurotronic systemu ANDON wchodzą elementy:

  • Kolumny sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe, montowane przy poszczególnych maszynach, wchodzących w skład linii produkcyjnej, których uruchomienie przez pracownika produkcji informuje o wystąpieniu problemu na jego stanowisku pracy. Kolumny składają się z sygnalizatora świetlnego umiejscowionego w widocznym z daleka miejscu oraz syreny wielotonowej.
  • Włącznik manualny, za pomocą którego uruchamiana jest i wyłączana dana kolumna sygnalizacyjna.
    System Andon
    System Andon
  • Ekran umiejscowiony w widocznym miejscu nad linią produkcyjną, służący do wizualizacji stanu całej linii. Na ekranie tym zobrazowane są maszyny wchodzące w skład linii oraz ich stan: normalna praca, usterka mechaniczna, problem związany z jakością produktu, problem związany z logistyką czy produkcją.
  • Głośnik tubowy przypisany do danej linii produkcyjnej, który przy pomocy odpowiednio dobranego sygnału dźwiękowego informuje o rodzaju zaistniałego problemu.
  • Terminal (np. ekran dotykowy lub komputer stacjonarny), przy pomocy którego lider zmianowy wprowadza do systemu informacje o rodzaju występującego problemu oraz którego stanowiska pracy dotyczy ta kwestia.
  • Mechanizm, który przy pomocy wiadomości SMS informuje osoby odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów danej kategorii o pojawieniu się zgłoszenia.

Przykładowe działanie systemu Andon

W przypadku zaistnienia zdarzenia nieplanowanego, które ma wpływ na proces produkcyjny, operator maszyny – pracownik produkcji – włącza kolumnę sygnalizacyjną. Kolumna, za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych, informuje lidera zmianowego o wystąpieniu problemu na danym stanowisku pracy. Obowiązkiem lidera jest wyłączenie kolumny sygnalizacyjnej przy danej maszynie za pomocą wyłącznika; sklasyfikowanie problemu i wprowadzenie przy pomocy terminala informacji o wystąpieniu zdarzenia określonego typu – powiązanego np. z jakością (wadą) produktu, brakiem materiałów, komponentów produkcyjnych czy z wadliwą pracą maszyny. Klasyfikacja jest kwestią indywidualną dla danego przedsiębiorstwa produkcyjnego i ustalana na etapie tworzenia koncepcji funkcjonalności odpowiednich dla zamawiającego. Informacje, wprowadzone przez terminal, wizualizowane są na dużym ekranie umiejscowionym nad linią produkcyjną. Jest to czytelna informacja dla służb odpowiedzialnych za usunięcie problemu, w którym miejscu on występuje i jakiego jest rodzaju.

Sklasyfikowane przez lidera zmianowego zgłoszenie zostaje przesłane poprzez wiadomość SMS do odpowiednich służb. Jednocześnie przez głośnik tubowy zaczyna być nadawany sygnał dźwiękowy o określonym brzmieniu – to również jest informacja dla odpowiednich służb, że ich interwencja jest niezbędna na danej linii produkcyjnej. Wyłączenie alarmu następuje dwuetapowo. Dopiero potwierdzenie przyjęcia zlecenia przez służby usuwające dany problem powoduje wyłączenie sygnału dźwiękowego. Po dokonaniu naprawy, usunięciu wady –potwierdzeniu wykonania zlecenia – alarm widniejący na ekranie wizualizacyjnym zostaje wyłączony i przywrócony pierwotny stan pracy na danym stanowisku. Wszelkie informacje związane z działaniami służb UR (np. czas reakcji, czas naprawy) mogą być automatycznie przekazywane do systemu CMMS, z którego można wygenerować raporty dotyczące wskaźników MTBF, MTTR. Ponadto ANDON może być zintegrowany z systemami produkcyjnymi w celu precyzyjnego raportowania informacji dotyczących efektywności produkcji, czasów awarii, mikroprzestojów czy wskaźników TRS i NTRS.

Integracja

Proponowany system ANDON może zbierać dane o stanie maszyny bezpośrednio ze sterowników PLC odpowiedzialnych za pracę maszyn, bądź z systemów HMI/SCADA renomowanych producentów. Bogaty zbiór obsługiwanych interfejsów i driverów komunikacyjnych pozwala zintegrować system z platformą automatyki i systemami IT danego przedsiębiorstwa. W ten sposób może zostać wyeliminowana konieczność manualnego uruchamiania kolumn sygnalizacyjnych, zautomatyzowany zostaje proces graficznej wizualizacji, oraz bezpośrednia agregacja informacji o zgłoszeniach i wykonanych pracach w systemie CMMS/EAM.

Zobacz również: Zarządzanie majątkiem w firmie