Nasz autorski system klasy CMMS – ZMT (Zarządzanie Majątkiem Trwałym) zaprojektowaliśmy od podstaw wykorzystując wieloletnie doświadczenie zdobyte podczas dziesiątek zrealizowanych wdrożeń. Mieliśmy na celu stworzenie przede wszystkim prostego i intuicyjnego narzędzia, które usprawni oraz wesprze codzienną pracę służb utrzymania ruchu.

ZMT umożliwia gromadzenie i analizowanie niezbędnych danych o bieżącym stanie urządzeń, budynków, instalacji, zasobach magazynowych, koniecznych pracach remontowych, zgłaszanych awariach i usterkach, kosztach zakupów, czy też planowanych działaniach serwisowych.

 • Obiekty techniczne są powiązane hierarchicznie w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje przypisywane do obiektów są konsolidowane w górę zgodnie z hierarchią.
 • Odnoszenie kosztów zleceń pracy na obiekty.
 • Przypisanie list części zamiennych do obiektów oraz ich komponentów składowych.
 • Historia zdarzeń awaryjnych na dowolnym poziomie rozwinięcia struktury obiektów wg kodów uszkodzeń oraz ich przyczyn.
 • Powiązanie z obiektem liczników oraz wielkości pomiarowych określających jego stan techniczny.
 • Dołączenie do rekordu obiektu dokumentów dowolnego formatu – w tym możliwość przeglądania rysunków CAD.
 • Rekord obiektu może również zawierać koordynaty GPS.
 • Monitorowanie i analizowanie zużycia energii dla obiektu.
 • Ewidencja oraz bieżąca kontrola terminów i warunków gwarancji wykonawców prac i dostawców materiałów dla obiektu.
 • Planowanie oraz ewidencja przeglądów technicznych obiektu. Rejestrowanie oraz procesowanie wniosków i zaleceń po przeglądowych.
 • Ewidencja wszystkich materiałów, komponentów oraz części zamiennych użytych w obiekcie.
 • Monitorowanie wymagań technicznych, warunków bezpieczeństwa, badań i zezwoleń związanych z danym obiektem.
 • Automatyczne obliczanie i raportowanie wskaźników MTBF, MTTR oraz innych skonfigurowanych miar efektywności majątku.
 • Potrzeby serwisowe mogą być zgłaszane przez każdego użytkownika z dostępem do Internetu a następnie procesowane automatycznie.
 • Zgłaszający otrzyma informację o odrzuceniu zgłoszenia wraz z wyjaśnieniem powodu odrzucenia zgłoszenia.
 • Zgłaszający może na bieżąco śledzić status zgłoszenia.
 • Możliwość wielostopniowego zatwierdzania zlecenia przed skierowaniem do realizacji.
 • Różnorodne typy zleceń: awaria, przegląd techniczny, prefabrykacja, projektowe, postojowe.
 • Dla zleceń awaryjnych klasyfikacja uszkodzeń, ich przyczyn oraz rodzajów podjętych działań umożliwiająca analizę RCM.
 • Wykorzystywanie bibliotek standardowych zleceń, prac oraz list materiałowych.
 • Elastyczne definiowanie procesu dla przebiegu zlecenia oparte na zmianach statusów oraz definicjach workflow.
 • Powiązanie zlecenia z jednym lub wieloma obiektami.
 • Wystawianie zapotrzebowań materiałowych z poziomu zlecenia na podstawie zestawienia materiałów.
 • Bieżąca kontrola stanu realizacji potrzeb materiałowych.
 • Rezerwacja materiałów dla zlecenia na stanie magazynu.
 • Pobieranie materiału bezpośrednio z poziomu zlecenia.
 • Ocena ryzyka związanego z realizacją zlecenia.
 • Zatwierdzanie wykonanych prac oraz rozliczenie wykonawców.
 • Alokacja kosztów zlecenia na obiekty oraz eksport dekretu do systemu FK w celu zaksięgowania.
 • Zlecenie pracy jest podstawową jednostką operacyjną systemu klasy CMMS/EAM.
 • Zlecenie może być utworzone ręcznie lub wygenerowane automatycznie na podstawie zgłoszenia, harmonogramu PM, zakresu postojowego lub zadania projektu.
 • Zlecenie obejmuje przynajmniej jedną czynność (pracę).
 • Przypisane oraz skalkulowane zasoby do poszczególnych czynności: materiały, sprzęt i narzędzia, robocizna wg specjalności.
 • Określone warunki wykonania prac – zezwolenia, uprawnienia, procedury, warunki bezpieczeństwa.
 • Preliminarz pracochłonności i kosztów zlecenia.
 • Definiowanie zakresów rutynowych przeglądów uruchamianych wg kalendarza, licznika lub wartości pomiaru.
 • Wiele możliwości zamiennego uruchomienia zlecenia PM dla jednego obiektu.
 • Funkcja “zagnieżdżania” przeglądów – zastępowania zakresów przeglądów zbiegających się w zbliżonym terminie.
 • Ręczne lub automatyczne generowanie zleceń PM.
 • Graficzne prognozowanie terminów zleceń PM.
 • Planowanie potrzeb materiałowych i wykonawczych na podstawie harmonogramów PM.
 • Definiowanie tras przeglądowych obejmujących wiele obiektów w różnych lokalizacjach.
 • Uwzględnianie ryzyka przy określaniu zakresów i częstotliwości przeglądów. W przypadku wykrycia ryzyka uszkodzenia system zwiększa częstotliwość przeglądów.
 • Zakresy tolerancji dla pomiarów są definiowane przez użytkownika.
 • Zgłoszenia dla prac korekcyjnych wystawiane są bezpośrednio na podstawie stanu technicznego wynikającego z przeglądu.
 • Trendy wielkości mierzonych są prezentowane na ekranie w formie graficznej.
 • Rejestrowanie i archiwizowanie danych diagnostycznych, typu wibracje, analiza oleju, termografia lub analiza uzwojeń silnika.
 • Projekt postojowy jest podzielony na zadania i zakresy prac włącznie z planowanymi zasobami – materiałami, sprzętem i robocizną wg specjalności.
 • Zdefiniowane zakresy prac dla wystawienia zleceń są monitorowane aż do całkowitego zakończenia.
 • Wszystkie zadania postojowe – od zgłoszenia zapotrzebowania do wykonania są obsługiwane jako proces systemu.
 • Harmonogram postoju może być eksportowany do MS Project lub Primavera oraz do pliku Excela.
 • Zapotrzebowania na materiały zadań postojowych są wystawiane i monitorowane aż do wykorzystania materiałów w ramach prac.
 • Wszystkie koszty zleceń postojowych są oceniane i zatwierdzane względem budżetów zadań.
 • System generuje dokumenty odbiorowe dla wykonawców prac.
 • Rozpisanie zadań projektu na zakresy, dla których uruchamiane są zlecenia.
 • Przypisanie zasobów do zleceń projektu.
 • Kontrola zleceń względem budżetu projektu.
 • Możliwość eksportu harmonogramu projektu z zewnętrznymi narzędziami typu MS Project lub Primavera oraz do pliku Excela
 • Bieżąca kontrola postępu prac oraz identyfikacja zagrożeń terminów projektu.
 • Zlecenia mogą być na bieżąco dodawane do puli planowania w celu koordynacji terminów, wykonawców i zasobów.
 • Planowanie może być organizowane i weryfikowane wg wybranych kryteriów, typu: program, projekt, rodzaj robót, priorytet, itp.
 • Prace mogą być harmonogramowane wg pracowników własnych oraz wykonawców zewnętrznych.
 • Harmonogram zleceń oraz zasobów własnych i wykonawców obcych jest prezentowany w formie graficznej.
 • System ujawnia zagrożenia terminów na podstawie danych o postępie prac.
 • Pełna obsługa magazynów, zapasów oraz transakcji materiałowych.
 • Wszystkie zapasy materiałów technicznych i eksploatacyjnych obsługiwane w systemie ERP są monitorowane online w CMMS.
 • Jeżeli gospodarka materiałowa jest prowadzona w systemie ERP realizacja zapotrzebowania materiałowego jest monitorowana w CMMS.
 • Transakcje materiałowe są realizowane w CMMS i odnoszone do odpowiednich pozycji zestawień materiałowych zleceń. Kontrolowane jest faktyczne zużycie materiałów w stosunku do zaplanowanego.
 • Obsługa pobrań do magazynków podręcznych lub na osobiste karty pobrań.
 • Baza dostawców i wykonawców zintegrowana z systemem ERP zawierająca cenniki, historię współpracy oraz oceny jakości dostaw i usług.
 • Realizacja zapotrzebowań na materiały i usługi wystawianych dla zleceń, postojów i projektów.
 • Zapytania ofertowe oraz ewidencja i wybór ofert.
 • Wstawianie zamówień stałych i jednorazowych na podstawie zapotrzebowań lub bez zapotrzebowań.
 • Obsługa umów długoterminowych i jednorazowych.
 • Rejestracja oraz opisywanie faktur zakupu.
 • Weryfikacja faktur wykonawców na podstawie protokołów odbioru prac.
 • Ewidencja dostaw na podstawie zamówień.
 • Możliwość przyłączenia wykonawców i firmy serwisowe online do systemu.
 • Ewidencja i kontrola wykonania umów z wykonawcami remontów oraz dostawcami usług serwisowych na poziomie dostawcy, umowy, zamówienia, zlecenia i czynności zlecenia.
 • Każde zamówienie do umowy z wykonawcą usług jest wycenione i może obejmować jedno lub wiele zleceń.
 • Jeżeli zakres zlecenia objęty jest warunkami gwarancji CMMS wystawia dokument reklamacji.
 • System monitoruje oraz raportuje terminy upływu gwarancji.
 • System jest odpowiedni dla pracy administrowania budżetem z poziomu indywidualnego właściciela budżetu oraz dla centralnej kontroli budżetu.
 • Zastosowanie wielostopniowego procesu budżetowego – od zbierania zadań do budżetu, poprzez tworzenie propozycji budżetu przez niższy poziom właścicieli budżetów, zatwierdzanie budżetu, aż do etapu korekty praz przyjęcia jego wersji finalnej.
 • Zadania i budżet na kolejny rok mogą być tworzone na bazie poprzednich budżetów.
 • Budżet może być przedstawiony w formie struktury.

Jakie korzyści oferuje ZMT w swojej standardowej konfiguracji?

 

Nasz system jest w 100% konfigurowalny oraz modyfikowalny dla potrzeb opracowania dowolnej funkcjonalności na życzenie Klienta.

 

 

Copyright © 2020 Eurotronic.net.pl. All Rights Reserved.

Powered by Visomedia.pl