close

Obszary funkcjonalne systemu Infor EAM

Standardowa konfiguracja Infor EAM obejmuje większość obszarów funkcjonalnych i procesów stosowanych w zarządzaniu operacyjnym utrzymaniem budynków, urządzeń i systemów w wymaganej sprawności technicznej zgodnie z najlepszymi praktykami. Oto kilka obszarów podstawowych w pełni obsługiwanych przez system.

 

Baza danych o obiektach majątkowych

Tutaj skupia się wiedza i główna wartość biznesowa całego rozwiązania EAM. Dane bieżące o awariach, zakresach prac konserwacyjnych i remontowych, zużyciu komponentów i energii i w rezultacie o poniesionych kosztach przypisywane są do poszczególnych obiektów i na tej podstawie kierownictwo przedsiębiorstwa może podejmować uzasadnione faktami decyzje dotyczące majątku.

 

Kilka cech związanych z bazą obiektów:

 • pełna i nielimitowana struktura hierarchiczna i sieciowa obiektów rozwijalna do najniższego wymaganego poziomu komponentów składowych;
 • parametry techniczne i lokalizacyjne (w tym GIS) charakterystyczne dla obiektów włączając w to obiekty liniowe (rurociągi, linie energetyczne i telekomunikacyjne, drogi, torowiska, itp.);
 • przypisanie liczników i urządzeń pomiarowych do obiektów;
 • analiza zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;
 • historia awaryjności, prac serwisowych i remontowych oraz zużycia części zamiennych i materiałów wg obiektów;
 • analiza ponoszonych kosztów eksploatacji i modernizacji obiektów;
 • kontrola warunków gwarancji na komponenty i usługi;
 • obsługa serwisowa obiektów z perspektywy zewnętrznego dostawcy usług;
 • podstawa do decyzji o wymianie lub modernizacji obiektu.

 

Katalogi standardowe systemu

Infor EAM posiada funkcję tworzenia i wykorzystywania biblioteki standardowych elementów wykorzystywanych wielokrotnie podczas konfigurowania zakresów prac i całych zleceń. Katalogi standardów obejmują:

 • listy materiałowe – zestawienia materiałowe dla rutynowych prac, np. dla przeglądów określonego typu urządzeń, podczas których dokonuje się wymian filtrów, uszczelek, pasków itp.;
 • czynności (prace) standardowe wykorzystywane do zakresów postojowych, przeglądów i rutynowych napraw;
 • zlecenia standardowe, które z kolei mogą wykorzystywać standardowe prace lub listy materiałowe.

 

Zarządzanie pracami remontowymi i serwisowymi

Ten obszar jest najbardziej typowym zastosowaniem systemu Infor EAM, który stanowi źródło informacji o zdarzeniach wymagających planowych lub awaryjnych działań służb utrzymania.
Z danych operacyjnych budowana jest historia eksploatacyjna obiektów oraz podejmowane są odpowiednie decyzje biznesowe. Przykładowe funkcje tego obszaru, to:

 • zgłaszanie uszkodzeń wymagających interwencji serwisu lub służb utrzymania ruchu;
 • tworzenie, planowanie, budżetowanie i realizacja zleceń pracy według w pełni definiowalnego procesu oraz procedury zatwierdzania;
 • kalkulowanie wszelkich zasobów niezbędnych do realizacji zakresów prac;
 • uwzględnianie niezbędnych zezwoleń, kwalifikacji, dokumentacji oraz standardów;
 • planowanie i harmonogramowanie wykorzystania własnych pracowników służb utrzymania ruchu;
 • kroczące i precyzyjne harmonogramowanie prac wszystkich otwartych zleceń;
 • raportowanie postępu prac oraz pobrań i zużycia materiałów;
 • zmiany, przesunięcia i zaległości w realizacji prac;
 • klasyfikowanie objawów, uszkodzeń, ich przyczyn oraz podejmowanych działań dla potrzeb statystyk niezawodności oraz analizy RCM;
 • precyzyjna kontrola kosztów zleceń i odnoszenie ich na odpowiednie obiekty.

 

Realizacja potrzeb materiałowych

Planowane i uruchamiane zlecenia pracy w większości przypadków wymagają dostarczenia odpowiednich materiałów technicznych, części zamiennych lub wymiany uszkodzonych podzespołów obiektu. Infor EAM obsługuje pełen proces informacyjny – od identyfikacji potrzeb materiałowych, poprzez zapotrzebowanie, rezerwacje, ewentualnie zakup, aż do wykorzystania dostarczonego materiału w konkretnej czynności zlecenia. W szczególności system oferuje takie funkcje, jak:

 • zgłaszanie zapotrzebowań materiałowych bezpośrednio z zestawienia materiałów dla zlecenia;
 • pełna obsługa gospodarki magazynowej zawierająca wycenę i analizę zapasów, podział na partie dostaw, rezerwacje materiałów, automatyczne odnawianie zapasu, typowe transakcje materiałowe oraz powiązanie z zakupami;
 • zamawianie materiałów na podstawie zapotrzebowań;
 • karty pobrań materiałów na zlecenia i obiekty;
 • ewidencja wykorzystania materiału.

Cały proces może przebiegać w integracji z zewnętrznymi systemami obsługującymi procesy zarządzania materiałami i łańcuchem dostaw.

 

Zakupy materiałów i usług

Procesy zakupów materiałów i usług mogą być wywoływane potrzebami wynikającymi ze zleceń pracy lub realizowane niezależnie od planowanych zleceń. Infor EAM oferuje wszelkie funkcje niezbędne do sprawnego i efektywnego prowadzenia zakupów bieżących i okresowych na podstawie umów długookresowych lub jednorazowych zamówień. System umożliwia:

 • definiowanie umów długoterminowych z dostawcami;
 • wystawianie zapytań ofertowych oraz ocenę i wybór ofert dostawców;
 • zamówienia jednorazowe i stałe na materiały i usługi;
 • rejestrację faktur od dostawców oraz eksport danych do systemu finansowo-księgowego.

 

Preventive Maintenance – konserwacja zapobiegawcza

Nowoczesny system klasy EAM powinien zapewniać podejście pro-aktywne do zarządzania majątkiem technicznym i wspierać działania zapobiegające powstawaniu uszkodzeń i przestojów.
Infor EAM dostarcza odpowiednią funkcjonalność dla działań zapobiegawczych, a w szczególności:

 • definiowanie zleceń cyklicznych obejmujących zakresy przeglądów technicznych, np. miesięcznych, półrocznych, rocznych, a także przeglądów przeprowadzanych na podstawie wskazań liczników czasu, przebiegu w km lub innych wielkości eksploatacyjnych;
 • elastyczne planowanie i harmonogramowanie zleceń cyklicznych;
 • automatyczne lub ręczne uwalnianie zleceń do realizacji;
 • funkcje zagnieżdżania i konsolidacji przeglądów zbiegających się w podobnych terminach;
 • graficzną wizualizację prognozy prac cyklicznych z wyprzedzeniem do 12 m-cy zapewniającą łatwą koordynację i modyfikację terminów;
 • graficzną wizualizację obciążenia zasobów z możliwością optymalizacji terminów przeglądów według tego kryterium.

 

Pomiary i ocena stanu technicznego obiektów

Obserwujemy rosnący trend do wykorzystywania specjalistycznych pomiarów diagnostycznych oraz pomiaru parametrów oceniających bezpośrednio stan techniczny i ryzyko wystąpienia uszkodzenia. Infor EAM odpowiada na te potrzeby i dostarcza funkcje wspierające stałe lub okresowe pomiary wielkości istotnych dla oceny niezawodności oraz podejmowania decyzji o wymianie lub regeneracji krytycznych komponentów. System pozwala tutaj na:

 • definiowanie wielkości, punktów i tras pomiarowych, warunków pomiarów oraz algorytmów obliczeniowych;
 • nielimitowaną liczbę mierników przyłączonych do pojedynczego urządzenia;
 • automatyczne lub ręczne wprowadzanie wartości pomiarów;
 • interpretację oraz zatwierdzanie wyników pomiarów;

Oprócz rutynowych pomiarów, prac i przeglądów zapobiegawczych system umożliwia również definiowanie kampanii przeglądowych, podczas których wykonywany jest zakres prac oceniający stan techniczny w miejscach niedostępnych podczas normalnego użytkowania bez odstawienia urządzenia, np. przegląd kotła, czy też przeglądy dozorowe zbiorników. W ramach kampanii po ocenie stanu technicznego uruchamiane są zlecenia korekcyjne na ewentualne naprawy lub pilne prace remontowe.

 

Kalibracje

Kalibracja jest to proces porównywania dokładności wskazań przyrządu do wzorca poziomu dokładności. Wynik kalibracji określa, czy przyrząd odbiega od założonego poziomu dokładności lub jest zgodny z przyjętym wzorcem. Jeśli przyrząd nie jest zgodny ze wzorcem, kalibracja może również obejmować dostosowanie urządzenia do zapewnienia odpowiedniej zgodności ze wzorcem.

 

Dokładność elementów elektronicznych i / lub urządzeń mechanicznych zmienia się w czasie, co ma wpływ na jakość, niezawodność, żywotność i bezpieczeństwo użytkowania przyrządu. Dlatego niektóre przyrządy / urządzenia muszą być poddawane kalibracji w regularnych odstępach czasu w celu zapewnienia ich wymaganej dokładności.

 

Zakres funkcjonalności modułu kalibracyjnego obejmuje:

 • prowadzenie rejestru przyrządów kontrolno-pomiarowych zawierającego szczegółowe dane o każdym obiekcie;
 • definiowanie cykli kalibracji;
 • definiowanie metod realizacji pomiarów;
 • ewidencjonowanie wyników pomiarów;
 • generowanie świadectw kalibracji oraz raportów zbiorczych;
 • analizy wyników pomiarów.

Funkcjonalność modułu kalibracji obejmuje również możliwość przetwarzania wprowadzanych wyników pomiarów według definiowalnych formuł matematycznych. Dzięki temu ostateczny wynik pomiarów może być determinowany przez system, który automatycznie dokonuje wymaganych obliczeń. Ponadto, kryteria dopuszczalnych błędów wskazań mogą być definiowane zarówno w wartościach bezwzględnych, jak również jako wartości względne, które mogą być obliczane na podstawie dokonanych pomiarów oraz innych danych liczbowych – z wykorzystaniem definiowalnych formuł matematycznych.

 

Zarządzanie flotą pojazdów

Jest to jeden z modułów dodatkowych systemu, który dostarcza funkcjonalność związaną ze specyficznymi potrzebami w zakresie zarządzania posiadaną flotą pojazdów. Pomaga w prowadzeniu nadzoru nad eksploatacją pojazdów i umożliwia wszechstronną analizę kosztów. W szczególności moduł ten pozwala na:

 • zarządzanie pojazdami traktowanymi jako specjalistyczne obiekty majątkowe;
 • wystawianie rachunków dla użytkowników pojazdów lub obciążanie ich kosztami użytkowania powierzonych pojazdów;
 • prowadzenie kart pojazdów dokumentujących ich użytkowanie;
 • ewidencję i rozliczanie kosztów eksploatacji, w tym – paliwa oraz kierowców i operatorów.

 

Komercyjne usługi utrzymania obiektów

Infor EAM może stanowić podstawowe rozwiązanie systemowe dla dostawców komercyjnych usług serwisowych zawartych z klientami zewnętrznymi. Prowadzona jest ewidencja umów serwisowych wg ustalonych warunków płatności oraz stawek i narzutów za robociznę, materiały, narzędzia oraz usługi zewnętrzne. Można również zdefiniować szczegółowe warunki rozliczeń za wykonane usługi. Obsługiwane jest fakturowanie klientów serwisu. System dokonuje podsumowania poniesionych kosztów oraz pozwala na szczegółową analizę rentowności świadczonych usług na podstawie porównania poniesionych kosztów własnych i kwot wystawionych faktur za usługi. Użytkując Infor EAM z perspektywy dostawcy usług komercyjnych wykorzystywane są wszystkie pozostałe moduły i procesy, np. zlecenia pracy, przeglądy, zakupy i gospodarka materiałowa, budżety i inne funkcje stosownie do potrzeb dla danego modelu biznesowego.

 

Budżetowanie

Moduł Budżet wspomaga opracowanie wielopoziomowego budżetu, a następnie gromadzenie, monitorowanie, nadzór oraz analizę danych o poniesionych wydatkach związanych z utrzymaniem majątku trwałego. Możliwe jest definiowanie pozycji budżetowych dla stanowisk i rodzajów kosztów, centrów kosztowych i kont zgodnie z zasadami rozliczania kosztów przyjętymi w danym przedsiębiorstwie oraz celami jego działania. Zautomatyzowane zbieranie informacji o kosztach rzeczywistych wraz z elastycznymi narzędziami do ich scalania i raportowania pozwala na wielopłaszczyznowe, przekrojowe analizy kosztów.

 

Planowane oraz szacowane nakłady mogą być wprowadzane do struktury hierarchicznej budżetu poczynając od jej najwyższego lub najniższego poziomu. Zatwierdzone koszty rzeczywiste mogą obciążać każdy z poziomów hierarchii w rozbiciu na okresy rozliczeniowe. Daje to możliwość bieżącej kontroli poniesionych kosztów i porównywania ich z odpowiednimi pozycjami budżetu.
System gromadzi dane kosztowe ze wszystkich zleceń pracy oraz zamówień na usługi i materiały według zdefiniowanej struktury budżetu.

 

Infolinia (Call Center)

Klienci serwisu mogą kontaktować się telefonicznie lub poprzez email z infolinią zgłaszając problemy wymagające interwencji serwisu, przekazując swoje uwagi lub potrzebując określonych informacji. Obsługa infolinii posiada do dyspozycji szereg funkcji pozwalających na szybką identyfikację klienta oraz jego historii serwisowej a także dostęp do aktualnych danych na temat bieżącego zlecenia, obiektów, umów i stanu rozliczeń oraz wszystkich dokumentów związanych z danym klientem. Jednocześnie, pracownik infolinii może na podstawie zgłoszenia otworzyć nowe zlecenie i skierować je do realizacji.

 

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy 

Infor EAM v11 oferuje specjalny moduł przeznaczony do identyfikowania i kontroli zagrożeń związanych z sytuacjami, pracą oraz materiałami w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i środowiska. Moduł ten wykorzystuje trzy typy narzędzi operacyjnych: tablice bezpieczeństwa, LOTO (lockout/tagout) oraz zezwolenia na pracę. Tablice bezpieczeństwa pozwalają użytkownikom wstępnie określić zagrożenia i odpowiednie środki bezpieczeństwa. Proces LOTO jest stosowany dla zapewnienia prawidłowego odstawienia urządzenia do przeprowadzenia prac remontowych i serwisowych. Z kolei procedura zezwoleń pozwala na zwiększenie kontroli nad bezpieczeństwem prac prowadzonych na obiektach.

 

Wybrane pozostałe funkcje i cechy systemu

Infor EAM jest potężnym systemem, który przy odpowiednim skonfigurowaniu może dostarczyć rozwiązanie klasy EAM odpowiednie dla dowolnego typu organizacji w każdej branży. System jest przygotowany do obsługi każdego przedsiębiorstwa – od kilkuosobowej spółki, do dużych organizacji posiadających wiele spółek, oddziałów i siedzib w skali globalnej.

 

Oprócz funkcji i korzyści już wcześniej wymienionych warto podkreślić wiele innych funkcji, nie mniej istotnych dla jego wartości biznesowej:

 • Monitorowanie i analiza zużycia energii przez poszczególne urządzenia dające podstawę do wdrażania programów optymalizacyjnych.
 • Funkcje wspierające analizy niezawodności urządzeń i systemów.
 • Moduł obsługi kodów kreskowych.
 • Wersja systemu przeznaczona dla użytkowników pracujących na urządzeniach mobilnych – tabletach i smartfonach.
 • Zapisy i podpisy elektroniczne, które spełniają wymagania standardu 21 CFR Part 11 dla przemysłu farmaceutycznego, spożywczego i branży medycznej.
 • Audit trails – automatyczne śledzenie zmian w tabelach bazy danych.
 • Checklists – monitorowanie wykonania poszczególnych kroków zdefiniowanych zadań.
 • Zarządzanie konfiguracją systemu – pozwala na definiowanie, eksportowanie i importowanie testowych konfiguracji Infor EAM.
 • Kalkulowanie umorzenia środków trwałych wg czterech metod amortyzacji.
 • Definiowanie indywidualnych stron domowych użytkownika zawierających rejestr zadań oczekujących oraz zestaw graficznych wskaźników operacyjnych KPI.
 • Stosowanie parametrów liniowych i lokalizacyjnych obiektów w integracji z systemem GIS.
 • Automatyczne powiadamianie wybranych użytkowników poprzez email / SMS o wybranych zdarzeniach notowanych w systemie.
 • Obsługa komponentów naprawialnych i rotujących.
 • Aktualizacja wsadowa bazy przy pomocy Web Services.
 • Stałe śledzenie terminów i warunków gwarancji na dostarczone materiały i usługi. Obsługa roszczeń oraz zleceń gwarancyjnych.
 • Infor EAM oferuje kilkaset standardowych raportów oraz umożliwia definiowanie własnych widoków i raportów online. Ponadto Eurotronic dostarcza własne środowisko tworzenia raportów oraz bogaty zestaw dodatkowych raportów definiowanych wg potrzeb użytkowników.

Więcej informacji o możliwościach systemu udzielą nasi konsultanci, zatem zapraszamy zainteresowane firmy i instytucje do kontaktu z nami.