close

Obszary funkcjonalne systemu Infor EAM

Standardowa konfiguracja Infor EAM obejmuje większość obszarów funkcjonalnych i procesów stosowanych w zarządzaniu operacyjnym utrzymaniem budynków, urządzeń i systemów w wymaganej sprawności technicznej zgodnie z najlepszymi praktykami. Oto kilka obszarów podstawowych w pełni obsługiwanych przez system.

 

Baza danych o obiektach majątkowych

Tutaj skupia się wiedza i główna wartość biznesowa całego rozwiązania EAM. Dane bieżące o awariach, zakresach prac konserwacyjnych i remontowych, zużyciu komponentów i energii i w rezultacie o poniesionych kosztach przypisywane są do poszczególnych obiektów i na tej podstawie kierownictwo przedsiębiorstwa może podejmować uzasadnione faktami decyzje dotyczące majątku.

 

Kilka cech związanych z bazą obiektów:

 • pełna i nielimitowana struktura hierarchiczna i sieciowa obiektów rozwijalna do najniższego wymaganego poziomu komponentów składowych;
 • parametry techniczne i lokalizacyjne (w tym GIS) charakterystyczne dla obiektów włączając w to obiekty liniowe (rurociągi, linie energetyczne i telekomunikacyjne, drogi, torowiska, itp.);
 • przypisanie liczników i urządzeń pomiarowych do obiektów;
 • analiza zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych;
 • historia awaryjności, prac serwisowych i remontowych oraz zużycia części zamiennych i materiałów wg obiektów;
 • analiza ponoszonych kosztów eksploatacji i modernizacji obiektów;
 • kontrola warunków gwarancji na komponenty i usługi;
 • obsługa serwisowa obiektów z perspektywy zewnętrznego dostawcy usług;
 • podstawa do decyzji o wymianie lub modernizacji obiektu.

 

Zarządzanie pracami remontowymi i serwisowymi

Ten obszar jest najbardziej typowym zastosowaniem systemu Infor EAM, który stanowi źródło informacji o zdarzeniach wymagających planowych lub awaryjnych działań służb utrzymania.
Z danych operacyjnych budowana jest historia eksploatacyjna obiektów oraz podejmowane są odpowiednie decyzje biznesowe. Przykładowe funkcje tego obszaru, to:

 • zgłaszanie uszkodzeń wymagających interwencji serwisu lub służb utrzymania ruchu;
 • tworzenie, planowanie, budżetowanie i realizacja zleceń pracy według w pełni definiowalnego procesu oraz procedury zatwierdzania;
 • kalkulowanie wszelkich zasobów niezbędnych do realizacji zakresów prac;
 • uwzględnianie niezbędnych zezwoleń, kwalifikacji, dokumentacji oraz standardów;
 • planowanie i harmonogramowanie wykorzystania własnych pracowników służb utrzymania ruchu;
 • raportowanie postępu prac oraz pobrań i zużycia materiałów;
 • klasyfikowanie objawów, uszkodzeń, ich przyczyn oraz podejmowanych działań dla potrzeb statystyk niezawodności oraz analizy RCM;
 • precyzyjna kontrola kosztów zleceń i odnoszenie ich na odpowiednie obiekty.

 

Realizacja potrzeb materiałowych

Planowane i uruchamiane zlecenia pracy w większości przypadków wymagają dostarczenia odpowiednich materiałów technicznych, części zamiennych lub wymiany uszkodzonych podzespołów obiektu. Infor EAM obsługuje pełen proces informacyjny – od identyfikacji potrzeb materiałowych, poprzez zapotrzebowanie, rezerwacje, ewentualnie zakup, aż do wykorzystania dostarczonego materiału w konkretnej czynności zlecenia. W szczególności system oferuje takie funkcje, jak:

 • zgłaszanie zapotrzebowań materiałowych bezpośrednio z zestawienia materiałów dla zlecenia;
 • pełna obsługa gospodarki magazynowej zawierająca wycenę i analizę zapasów, podział na partie dostaw, rezerwacje materiałów, automatyczne odnawianie zapasu, typowe transakcje materiałowe oraz powiązanie z zakupami;
 • zamawianie materiałów na podstawie zapotrzebowań;

 

Zakupy materiałów i usług

Procesy zakupów materiałów i usług mogą być wywoływane potrzebami wynikającymi ze zleceń pracy lub realizowane niezależnie od planowanych zleceń. Infor EAM oferuje wszelkie funkcje niezbędne do sprawnego i efektywnego prowadzenia zakupów bieżących i okresowych na podstawie umów długookresowych lub jednorazowych zamówień. System umożliwia:

 • definiowanie umów długoterminowych z dostawcami;
 • zamówienia jednorazowe i stałe na materiały i usługi;
 • rejestrację faktur od dostawców oraz eksport danych do systemu finansowo-księgowego.

 

Preventive Maintenance – konserwacja zapobiegawcza

Nowoczesny system klasy EAM powinien zapewniać podejście pro-aktywne do zarządzania majątkiem technicznym i wspierać działania zapobiegające powstawaniu uszkodzeń i przestojów.
Infor EAM dostarcza odpowiednią funkcjonalność dla działań zapobiegawczych, a w szczególności:

 • definiowanie zleceń cyklicznych obejmujących zakresy przeglądów technicznych, np. miesięcznych, półrocznych, rocznych, a także przeglądów przeprowadzanych na podstawie wskazań liczników czasu, przebiegu w km lub innych wielkości eksploatacyjnych;
 • elastyczne planowanie i harmonogramowanie zleceń cyklicznych;
 • graficzną wizualizację prognozy prac cyklicznych z wyprzedzeniem do 12 m-cy zapewniającą łatwą koordynację i modyfikację terminów;
 • graficzną wizualizację obciążenia zasobów z możliwością optymalizacji terminów przeglądów według tego kryterium.

 

Budżetowanie

Moduł Budżet wspomaga opracowanie wielopoziomowego budżetu, a następnie gromadzenie, monitorowanie, nadzór oraz analizę danych o poniesionych wydatkach związanych z utrzymaniem majątku trwałego. Możliwe jest definiowanie pozycji budżetowych dla stanowisk i rodzajów kosztów, centrów kosztowych i kont zgodnie z zasadami rozliczania kosztów przyjętymi w danym przedsiębiorstwie oraz celami jego działania. Zautomatyzowane zbieranie informacji o kosztach rzeczywistych wraz z elastycznymi narzędziami do ich scalania i raportowania pozwala na wielopłaszczyznowe, przekrojowe analizy kosztów.

 

Wybrane pozostałe funkcje i cechy systemu

Infor EAM jest potężnym systemem, który przy odpowiednim skonfigurowaniu może dostarczyć rozwiązanie klasy EAM odpowiednie dla dowolnego typu organizacji w każdej branży. System jest przygotowany do obsługi każdego przedsiębiorstwa – od kilkuosobowej spółki, do dużych organizacji posiadających wiele spółek, oddziałów i siedzib w skali globalnej.

 

Oprócz funkcji i korzyści już wcześniej wymienionych warto podkreślić wiele innych funkcji, nie mniej istotnych dla jego wartości biznesowej:

 • Monitorowanie i analiza zużycia energii przez poszczególne urządzenia dające podstawę do wdrażania programów optymalizacyjnych.
 • Funkcje wspierające analizy niezawodności urządzeń i systemów.
 • Moduł obsługi kodów kreskowych.
 • Wersja systemu przeznaczona dla użytkowników pracujących na urządzeniach mobilnych – tabletach i smartfonach.
 • Audit trails – automatyczne śledzenie zmian w tabelach bazy danych.
 • Checklists – monitorowanie wykonania poszczególnych kroków zdefiniowanych zadań.
 • Definiowanie indywidualnych stron domowych użytkownika zawierających rejestr zadań oczekujących oraz zestaw graficznych wskaźników operacyjnych KPI.
 • Stosowanie parametrów liniowych i lokalizacyjnych obiektów w integracji z systemem GIS.
 • Automatyczne powiadamianie wybranych użytkowników poprzez email / SMS o wybranych zdarzeniach notowanych w systemie.
 • Obsługa komponentów naprawialnych i rotujących.
 • Stałe śledzenie terminów i warunków gwarancji na dostarczone materiały i usługi. Obsługa roszczeń oraz zleceń gwarancyjnych.
 • Infor EAM oferuje kilkaset standardowych raportów oraz umożliwia definiowanie własnych widoków i raportów online. Ponadto Eurotronic dostarcza własne środowisko tworzenia raportów oraz bogaty zestaw dodatkowych raportów definiowanych wg potrzeb użytkowników.

Więcej informacji o możliwościach systemu udzielą nasi konsultanci, zatem zapraszamy zainteresowane firmy i instytucje do kontaktu z nami.